Notice: Undefined variable: _lang in /var/www/jars.pl/application/model/Engine.class.php on line 336
Osady ściekowe i gleby | Jars S.A.
×

Oferta

Osady ściekowe i gleby

Wykonujemy pełen zakres badań metodami referencyjnymi komunalnych osadów ściekowych oraz gruntów, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe.

Osady ściekowe

Badania fizykochemiczne - wartość pH
- sucha pozostałość i zawartość wody
- strata przy prażeniu suchej masy osadu
- zawartość azotu ogólnego
- zawartość azotu amonowego
- zawartość fosforu ogólnego
- zawartość wapnia i magnezu
- zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu
Badania mikrobiologiczne i parazytologiczne - obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella
- liczba żywych jaj pasożytów (Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.)

Grunty, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe

Badania fizykochemiczne - wartość pH
- zawartość fosforu przyswajalnego w przeliczeniu na P2O5 (pięciotlenek fosforu)
- zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu

Gleby

Zanieczyszczenie metalami - arsen
- bar
- chrom
- cyna
- cynk
- kadm
- kobalt
- miedź
- molibden
- nikiel
- ołów
- rtęć
Zanieczyszczenie nieorganiczne - cyjanki wolne
- cyjanki związane
Zanieczyszczenie węglowodorowe - benzyna-suma (węglowodory C6 – C12)
- olej mineralny (węglowodory C12 – C35)
- węglowodory aromatyczne: benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren
- suma węglowodorów aromatycznych
- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, chryzen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(a)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen
- suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
Zanieczyszczenie węglowodorami chlorowanymi - alifatyczne chlorowane pojedyncze (lotne)
- alifatyczne chlorowane (suma)
- chlorobenzeny pojedyncze
- chlorobenzeny (suma)
- chlorofenole pojedyncze
- chlorofenole (suma)
- PCB
Zanieczyszczenie środkami ochrony roślin - pestycydy chloroorganiczne: DDT/DDE/DDD, aldryna, dieldryna, endryna, α-HCH, β-HCH, γ-HCH
- pestycydy
- związki niechlorowe: Carbaryl, carbofuran, maneb, atrazyna
Pozostałe zanieczyszczenia - tetrahydrofuran
- pirydyna
- tetrahydrotiofen
- cykloheksan
- fenol
- krezole (suma)
- ftalany (suma)

Certyfikaty i zatwierdzenia

 • 3 Topole
 • Agros Nova
 • Amber Spark
 • Animex
 • Anita
 • Bakalland
 • Biedronka
 • Bonduelle
 • Carrefour
 • Cedrob
 • Clinikka
 • Coca-Cola
 • Dalkia
 • Davit
 • Delecta
 • Delicpol
 • Develey
 • Dino Polska
 • Dr Gerard
 • Dr Oetker
 • E’Leclerc
 • EkoNorm Sp. z o.o.
 • ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Eurocash
 • Fanex
 • Fresenius Nephrocare Polska
 • FSB Piekarnie
 • Grana
 • Grycan
 • Herbapol
 • Hochland
 • Hotel Westin
 • Hotele Hilton
 • Hotele Radisson
 • Kooperol
 • Kruger
 • Libra
 • Makton
 • Mieszko
 • Mispol
 • Mościbrody
 • MPWiK Warszawa
 • Nordfish
 • Oerlemans
 • Oskroba
 • Otmuchów
 • Pepsi Cola
 • Profi
 • Real
 • Roldrob
 • Rolnik
 • SEKO
 • SGGW
 • Śnieżka
 • Sodexo
 • Suempol
 • Teekanne
 • Telepizza
 • Tesco
 • Virtu
 • Żabka
 • Zagłoba
 • Zielona Budka