Notice: Undefined variable: _lang in /var/www/jars.pl/application/model/Engine.class.php on line 336
Wody powierzchniowe | Jars S.A.
×

Oferta

Wody powierzchniowe

Oferujemy akredytowane badania jakości wód powierzchniowych wraz z pobieraniem próbek

Badania wykonywane są w oparciu o następujące rozporządzenia:

      - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim
        powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę
        przeznaczoną do spożycia (Dz. U. z 2002r., Nr 204, poz. 1728),

      - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu
        prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011 r.,
        Nr 258, poz. 1550),

      - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014r.w sprawie sposobu klasyfikacji
        stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
        priorytetowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1482).

Badania fizykochemiczne

Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne - temperatura wody
- zawiesina ogólna
Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne - tlen rozpuszczony
- pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5)
- chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT – Mn,(indeks nadmanganianowy)
- ogólny węgiel organiczny
- chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT - Cr
Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie - przewodność w 20 °C
- substancje rozpuszczone
- siarczany
- chlorki
- wapń
- magnez
- twardość ogólna
Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie - odczyn pH
- zasadowość ogólna
Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne - azot amonowy
- azot Kjeldahla
- azot azotanowy
- azot azotynowy
- azot ogólny
- fosforany P04
- fosfor ogólny
- krzemionka
Substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej - alachlor
- antracen
- atrazyna
- benzen
- bromowany difenyloeter
- kadm i jego związki
- C10-13 – chloroalkany
- chlorfenwinfos
- chloropiryfos (chloropiryfos etylowy),
- 1,2-dichloroetan(EDC)
- dichlorometan
- ftalan di (2-etyloheksyl) (DEHP)
- diuron
- endosulfan
- fluoranten
- heksachlorobenzen (HCB)
- heksachlorobutadien (HCBD), Heksachlorocykloheksan (HCH)
- izoproturon
- ołów i jego związki
- rtęć i jej związki
- naftalen
- nikiel i jego związki
- nonylofenole (p-nonylofenol)
- oktylofenol
- pentachlorobenzen
- pentachlorofenol (PCP)
- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA): benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren
- symazyna
- związki tributyIocyny
- trichlorobenzeny (TCB)
- trichJorometan (chloroform)
- trifluralina
Wskaźniki innych substancji zanieczyszczających - tetrachlorometan
- aldryna
- dieldryna
- endryna
- izodryna
- DDT - izomer para-para
- DDT całkowity
- trichloroetylen (TRI)
- tetrachloroetylen (PER)
Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne - aldehyd mrówkowy
- arsen
- bar
- bor
- chrom sześciowartościowy
- chrom ogólny
- cynk
- miedź
- fenole lotne - indeks fenolowy
- węglowodory ropopochodne-indeks oleju mineralnego
- glin
- cyjanki wolne i związane
- molibden
- selen
- srebro
- tal
- tytan
- wanad
- antymon
- fluorki
- beryl
- kobalt
- cyna

Badania mikrobiologiczne

Wskaźniki mikrobiologiczne - bakterie grupy coli
- bakterie grupy coli typu kałowego,
- enterokoki kałowe

Certyfikaty i zatwierdzenia

 • 3 Topole
 • Agros Nova
 • Amber Spark
 • Animex
 • Anita
 • Bakalland
 • Biedronka
 • Bonduelle
 • Carrefour
 • Cedrob
 • Clinikka
 • Coca-Cola
 • Dalkia
 • Davit
 • Delecta
 • Delicpol
 • Develey
 • Dino Polska
 • Dr Gerard
 • Dr Oetker
 • E’Leclerc
 • EkoNorm Sp. z o.o.
 • ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Eurocash
 • Fanex
 • Fresenius Nephrocare Polska
 • FSB Piekarnie
 • Grana
 • Grycan
 • Herbapol
 • Hochland
 • Hotel Westin
 • Hotele Hilton
 • Hotele Radisson
 • Kooperol
 • Kruger
 • Libra
 • Makton
 • Mieszko
 • Mispol
 • Mościbrody
 • MPWiK Warszawa
 • Nordfish
 • Oerlemans
 • Oskroba
 • Otmuchów
 • Pepsi Cola
 • Profi
 • Real
 • Roldrob
 • Rolnik
 • SEKO
 • SGGW
 • Śnieżka
 • Sodexo
 • Suempol
 • Teekanne
 • Telepizza
 • Tesco
 • Virtu
 • Żabka
 • Zagłoba
 • Zielona Budka