Notice: Undefined variable: _lang in /var/www/jars.pl/application/model/Engine.class.php on line 336
Dokumentacje środowiskowe | Jars sp. z o.o.
×

Oferta

Dokumentacje środowiskowe

Firma JARS Sp. z o.o. obok silnego zaplecza laboratoryjnego specjalizuje się w przygotowaniu dokumentacji środowiskowych. Świadczymy szeroki wachlarz usług skierowanych do zakładów przemysłowych ze wszystkich branż, biur projektowych, jednostek samorządowych oraz wielu innych.

Nasza oferta obejmuje następujące opracowania:

Operaty wodnoprawne

Firma JARS Sp. z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie przygotowania operatów wodnoprawnych, wraz z przeprowadzeniem całej procedury administracyjnej mającej na celu uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Dla naszych Klientów przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty na badania jakości ścieków i wód.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m.in. na:

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 2. Operat wodnoprawny sporządzony zgodnie z wymogami art. 132 ustawy Prawo wodne oraz art. 184 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo ochrony środowiska,
 3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
 4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana / wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 5. Zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych - dotyczy wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
 6. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. 2015.469),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800),
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 964 z późń. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2015.1456)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m.in. na:

 1. Szczególne korzystanie z wód:
  • pobór wód powierzchniowych i podziemnych,
  • wprowadzanie ścieków do wód (np. rzek, cieków, jezior),
  • wprowadzanie ścieków do ziemi (np. rowów, studni chłonnych, poletek rozsączających),
 2. Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego:
  • obecność nawet sladowych ilości substancji, takich jak: fosfór, związki azotu, metale ciężkie, węglowodory ropopochodne w ściekach przemysłowych, odprowadzanych do kanalizacji, obliguje ich wytwórcę do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 3. Wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych, w tym:
  • rowów melioracyjnych,
  • rowów drogowych,
  • przepustów drogowych,
  • wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do środowiska

Pozwolenia zintegrowane

JARS Sp. z o. o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie przygotowywania wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych. Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Pozwolenie zintegrowane jest decyzją administracyjną regulującą zasady wprowadzania substancji lub energii do poszczególnych komponentów środowiska i zastępuje następujące pozwolenia sektorowe na:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wytwarzanie odpadów,
 • pobór wód,
 • odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi.

Posiadanie pozwolenia zintegrowanego nie zwalnia natomiast z obowiązku uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie do kanalizacji zewnętrznej ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Wnioski na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Firma JARS Sp. z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie przygotowywania wniosków na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wraz z przeprowadzeniem całej procedury administracyjnej mającej na celu uzyskanie pozwolenia.

W myśl obowiązujących przepisów prawnych eksploatacja instalacji emitującej do powietrza zanieczyszczenia gazowe lub pyłowe wymaga uzyskania pozwolenia. Wyjątek stanowią instalację, które ze względu na rodzaj i niewielką skalę oddziaływania zostały zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia i wymagają jedynie zgłoszenia organowi ochrony środowiska.

Nie wiesz do której grupy zalicza się instalacja eksploatowana w twojej Firmie ? Nasi specjaliści chętnie pomogą Ci w określeniu zakresu obowiązków.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia:

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, sporządzony zgodnie z art. 184 ust. 2 i 3 oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013.1232),
 2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osoba fizyczną (aktualny wypis z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej, aktualny KRS),
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do instalacji (tj. prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy) podpisany przez stronę lub pełnomocnika,
 4. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

 • Art. 220 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013.1232),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2014.1546),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881).

Zgłoszenie instalacji niewymagających uzyskania pozwolenia

Firma JARS Sp. z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie przygotowywania zgłoszeń instalacji niewymagających uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

W myśl obowiązujących przepisów prawnych eksploatacja instalacji emitującej do powietrza zanieczyszczenia gazowe lub pyłowe wymaga uzyskania pozwolenia. Wyjątek stanowią instalacje, które ze względu na rodzaj i niewielką skalę oddziaływania zostały zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia i wymagają jedynie zgłoszenia organowi ochrony środowiska.

Wykaz instalacji wymagających zgłoszenia został ogłoszony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130 poz. 880).

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać informacje wyszczególnione w art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130 poz. 880),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881),
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013.1232).

Gospodarka odpadami

Z dniem wejścia w życie nowej ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21) istotnym zmianom uległy dotychczasowe zasady gospodarowania odpadami w zakresie wymaganych pozwoleń.

Przestały obowiązywać wymagane dotychczas od przedsiębiorców wytwarzających mniejsze ilości odpadów decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami.

Ponadto przedsiębiorcy nie muszą już składać informacji o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, a te przedstawione już organowi w momencie wejścia w życie nowej ustawy wygasły.

W dalszym ciągu natomiast wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji:

 • masie powyżej 1 Mg/rok – w przypadku odpadów niebezpiecznych,
 • masie powyżej 5000 Mg/rok – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Ponadto na mocy art. 41 nowej ustawy przetwarzanie odpadów, podobnie jak zbieranie odpadów, również wymaga uzyskania zezwolenia. Poprzez przetwarzanie odpadów należy rozumieć procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzyska lub unieszkodliwianie.

Firma JARS Sp. z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie przygotowywania dokumentacji wymaganych przepisami nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).

Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko

Firma JARS Sp. z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie przygotowywania raportów o oddziaływaniu na środowisko, wraz z przeprowadzeniem całej procedury administracyjnej mającej na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Raport o oddziaływaniu na środowisko jest głównym elementem oceny oddziaływania na środowisko. W raporcie zamieszcza się informację na temat wpływu planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska (powietrze, wody powierzchniowe i podziemne, grunty, flora i fauna) oraz na formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000.

Raport o oddziaływaniu na środowisko stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W zależności od rodzaju inwestycji może być on dokumentem obowiązkowym lub fakultatywnym.

Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko obligatoryjnie wymagają przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa I). Wykonanie takiej oceny może być także wymagane dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa II).

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z podziałem na grupy został zamieszczony w rozporządzeniu Rady Ministrów Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397).

W ramach kompleksowej obsługi oferujemy przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych stanowiących jeden z elementów oceny oddziaływania na środowisko.

Podstawowe charakterystyki odpadów przeznaczonych do składowania

Firma JARS Sp. z o.o. oferuje wykonanie akredytowanych badań odpadów przeznaczonych do składowania (tzw. testy zgodności) wraz ze sporządzeniem podstawowych charakterystyk odpadów.

Procedura dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu obejmuje:

 1. sporządzenie podstawowej charakterystyki odpadów,
 2. przekazanie podstawowej charakterystyki zarządzającemu składowiskiem,
 3. poddanie odpadów okresowej kontroli (tzw. testowi zgodności) w celu weryfikacji informacji zawartych w podstawowej charakterystyce,
 4. okresowe dostarczanie testów zgodności zarządzającemu składowiskiem,
 5. weryfikację odpadów na miejscu ich składowania przez zarządzającego składowiskiem,
 6. wskazanie odpadów, dla których podstawową charakterystykę sporządza się bez przeprowadzenia badań i testów zgodności.

Podstawowa charakterystyka odpadu powinna zawierać informacje wyszczególnione w art. 110 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1277).

Uznanie podmiotu lub substancji za produkt uboczny

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21) pojawiła się możliwość zmiany klasyfikacji odpadów i uznania ich za produkty uboczne. Art. 10 cytowanej ustawy określa następujące warunki jakie muszą zostać spełnione aby dany przedmiot lub substancja, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, zostały uznane za produkt uboczny:

 • dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;
 • przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;
 • dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego;
 • dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.

Podmiot zainteresowany zmianą statusu odpadu powinien dokonać odpowiedniego zgłoszenia do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytworzenia tego produktu/substancji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma JARS Sp. z o.o. oferuje przygotowanie kompleksowej dokumentacji wymaganej nowymi przepisami, niezbędnej do zmiany statusu odpadu na produkt uboczny.

Skorzystanie z takiego rozwiązania pozwoli na ograniczenie kosztów gospodarowania odpadami w Państwa firmie (np. koszty transportu i unieszkodliwiania), jak również uprości procedury postępowania z odpadami (np. brak kart przekazania i ewidencji odpadów, pozwoleń na wytwarzanie oraz zezwoleń na przetwarzanie odpadów).

Raport początkowy i końcowy

W związku z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (IED), zmianie uległy dotychczasowe obowiązki związane z uzyskiwaniem pozwoleń zintegrowanych. Planowane zmiany zostały implementowane do polskiego prawa Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1101).

Zgodnie z nowymi wymaganiami uzyskanie bądź aktualizacja pozwolenia zintegrowanego wiąże się z koniecznością sporządzenia tzw. „raportu początkowego”, zawierającego informacje dotyczące stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami stwarzającymi ryzyko. Obszerny wykaz substancji stwarzających ryzyko został określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. (CLP).

Firma JARS Sp. z o.o. oferuje kompleksową usługę w następującym zakresie:

 • Etap I: Ocena ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi, wód gruntowych;
 • Etap II: Ocena konieczności opracowania raportu początkowego;
 • Etap III: W przypadku stwierdzenia konieczności opracowania raportu początkowego:
  1. Określenie zakresu wstępnych badań jakości gruntów i wód podziemnych,
  2. Dobór strategii poboru próbek (ilość próbek, lokalizacja otworów badawczych, głębokość odwiertów),
  3. Opracowanie kosztorysu prac.
 • Etap IV: Prace terenowe (pobór próbek) wraz z wykonaniem badań w akredytowanym laboratorium;
 • Etap V: Opracowanie raportu początkowego stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie/zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Przed przystąpieniem do zakończenia eksploatacji instalacji, dla której wymagany był raport początkowy, konieczne jest wykonanie raportu końcowego o stanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie zakładu. Raport końcowy sporządza się w sposób umożliwiający ilościowe porównanie zawartych w nim wyników badań z wynikami pomiarów zawartymi w raporcie początkowym.

Analizy ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.

Zgodnie z art. 208 ustawy POŚ uzyskanie bądź aktualizacja pozwolenia zintegrowanego wiąże się z koniecznością sporządzenia raportu początkowego, tylko w sytuacji, jeżeli spełnione są jednocześnie następujące warunki:

 • eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko,
 • występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu.

W celu odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku konkretnej instalacji zachodzi obowiązek przygotowania raportu początkowego, oferujemy przeprowadzenie tzw. analizy ryzyka.

Certyfikaty i zatwierdzenia

 • 3 Topole
 • Agros Nova
 • Amber Spark
 • Animex
 • Anita
 • Bakalland
 • Biedronka
 • Bonduelle
 • Carrefour
 • Cedrob
 • Clinikka
 • Coca-Cola
 • Dalkia
 • Davit
 • Delecta
 • Delicpol
 • Develey
 • Dino Polska
 • Dr Gerard
 • Dr Oetker
 • E’Leclerc
 • EkoNorm Sp. z o.o.
 • ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Eurocash
 • Fanex
 • Fresenius Nephrocare Polska
 • FSB Piekarnie
 • Grana
 • Grycan
 • Herbapol
 • Hochland
 • Hotel Westin
 • Hotele Hilton
 • Hotele Radisson
 • Kooperol
 • Kruger
 • Libra
 • Makton
 • Mieszko
 • Mispol
 • Mościbrody
 • MPWiK Warszawa
 • Nordfish
 • Oerlemans
 • Oskroba
 • Otmuchów
 • Pepsi Cola
 • Profi
 • Real
 • Roldrob
 • Rolnik
 • SEKO
 • SGGW
 • Śnieżka
 • Sodexo
 • Suempol
 • Teekanne
 • Telepizza
 • Tesco
 • Virtu
 • Żabka
 • Zagłoba
 • Zielona Budka