Analiza sensoryczna

Pracownia Badań Sensorycznych JARS S.A. spełnia wymagania normy PN-ISO 8589:2010, co gwarantuje standaryzowane warunki analiz, minimalizujących wpływ otoczenia na przeprowadzane badania. Wyposażona jest w niezależne stanowiska do wykonywania ocen produktów spożywczych, wody, kosmetyków i chemii gospodarczej, a także opakowań. Analizy sensoryczne wykonywane są przez odpowiednio wyszkolony i posiadający wieloletnie doświadczenie zespół oceniający, o sprawdzonej wrażliwości zmysłów.

Pracownia Badań Sensorycznych JARS S.A. posiada największy w kraju zakres akredytacji.

OCENA PRODUKTÓW NON-FOOD

Badania sensoryczne produktów non food najczęściej wykonujemy prostym testem opisowym. Dodatkowo dla kosmetyków i chemii gospodarczej oferujemy badania metodą parzystą i trójkątową.

Najczęściej wykonywane testy:

  • Laboratoryjne badania sensoryczne mające na celu określenie charakterystyki sensorycznej produktu;
  • Badania porównawcze względem wzorca lub kilku produktów względem siebie – mające na celu określenie różnic pomiędzy produktami;
  • Badania z wykorzystaniem skali hedonicznej, np. lubię – nie lubię, kupię – nie kupię w celu określenia stopnia akceptacji produktu przez respondenta.

Jeśli chcesz się dowiedzieć – W JAKI SPOSÓB WPROWADZIĆ BEZPIECZNY PRODUKT KOSMETYCZNY NA RYNEK? – wejdź TUTAJ.

Sensory Analysis

The Sensory Testing Laboratory of JARS S.A. fulfils the requirements of the PN-ISO 8589:2010 standard, which guarantees standardised analysis conditions that minimise the impact of the environment on the conducted tests. It is equipped with independent workstations for evaluating food products, water, cosmetics and household chemistry, as well as packaging. Sensory analyses are performed by properly trained and experienced assessors with proven sensory sensitivity.

The Sensory Testing Centre of JARS S.A. has the largest scope of accreditation in Poland.

EVALUATION OF NON-FOOD PRODUCTS

Sensory tests of non-food products are most frequently performed with a simple descriptive test. Additionally, for cosmetics and household chemicals we offer tests with the even and triangle method.

The most frequently performed tests:

  • Laboratory sensory tests to determine the sensory characteristics of the product;
  • Comparative tests against a standard or several products in relation to each other – aimed at determining differences between products;
  • Tests using a hedonic scale, for example like – dislike, buy – don’t buy to determine the degree of acceptance of the product by the respondent.

If you want to know – HOW TO MARKET A SAFE COSMETIC PRODUCT? – CLICK HERE.

Obserwuj profil firmowy JARS S.A. na LinkedIn / Follow JARS S.A. company profile on LinkedIn.