Badania chemii gospodarczej

Dlaczego warto wybrać badania chemii gospodarczej w Laboratorium JARS S.A.?

 • ocena jakości i skuteczności formulacji;
 • modyfikacja formulacji produktu końcowego w celu poprawienia skuteczności;
 • ocena produktu w porównaniu do wyrobów wzorcowych, jak też i w porównaniu do wyrobów rynkowych;
 • przygotowanie specyfikacji produktów chemii gospodarczej;
 • weryfikacja dostawców produktów chemii gospodarczej np. przez sieci handlowe.

Badania parametrów fizykochemicznych charakterystycznych dla poszczególnych kategorii produktów chemii gospodarczej stanowią doskonała podstawę do oceny ich bezpieczeństwa, stabilność oraz właściwości użytkowych.

W obszarze badań chemii gospodarczej oferujemy w Laboratorium JARS S.A. następujące badania:

Laboratorium JARS S.A. oferuje Państwu przeprowadzenie pełnej oceny parametrów fizykochemicznych chemii gospodarczej, które pozwolą ocenić jakość poszczególnych produktów:

 • zawartość substancji anionowo-czynnych – proszki i płyny do prania, płyny do mycia naczyń, płyny uniwersalne, kostki i żele do toalet;
 • zawartość substancji kationowo-czynnych – płyny do płukania tkanin;
 • zawartość aktywnego tlenu – proszki do prania, odplamiacze do tkanin;
 • zawartość substancji rozpuszczalnych w alkoholu etylowym – kostki do zmywarki, kostki i żele do toalet, mleczka i proszki do czyszczenia;
 • zawartość aktywnego chloru – płyny do mycia toalet, płyny do czyszczenia łazienki, płyny do dezynfekcji powierzchni;
 • zawartość wodorotlenku sodu – płyny do usuwania tłuszczu, płyny do mycia kuchni;
 • zawartość kwasów – płyny do mycia toalet, płyny do odkamieniania, płyny do czyszczenia łazienki, płyny nabłyszczające do zmywarek;
 • zawartość fosforanów – proszki do prania, tabletki do zmywarki.

Jeśli chcesz się dowiedzieć – W JAKI SPOSÓB WPROWADZIĆ BEZPIECZNY PRODUKT KOSMETYCZNY NA RYNEK? – wejdź TUTAJ.

 

Household chemical tests

Why choose the tests of household chemistry in JARS S.A. Laboratory?

 • assessment of formulation quality and efficacy;
 • modification of the formulation of the finished product to improve its effectiveness;
 • evaluation of the product in comparison to reference products as well as in comparison to market products;
 • preparation of specifications for household chemical products;
 • verification of suppliers of household chemical products for example by retail chains.

Tests of physicochemical parameters characteristic for individual categories of household chemistry products provide an excellent basis for assessing their safety, stability and functional properties.

In the field of household chemistry testing, we offer the following tests in the JARS S.A. Laboratory:

The JARS S.A. laboratory offers a full assessment of physicochemical parameters of household chemistry, which will allow you to evaluate the quality of individual products:

 • anionic-active substances content – washing powders and liquids, dishwashing liquids, all purpose liquids, toilet blocks and gels;
 • cationic-active substances content – fabric softeners;
 • content of active oxygen – washing powders, stain removers for fabrics;
 • content of substances soluble in ethyl alcohol – dishwasher cubes, toilet cubes and gels, cleaning milks and powders;
 • active chlorine content – toilet cleaners, bathroom cleaners, surface disinfectants
 • sodium hydroxide content – grease removers, kitchen cleaners;
 • acid content – toilet cleaning liquids, descaling liquids, bathroom cleaners, dishwasher rinse aids
 • phosphate content – washing powders, dishwasher tablets.

If you want to know – HOW TO MARKET A SAFE COSMETIC PRODUCT? – CLICK HERE.

Obserwuj profil firmowy JARS S.A. na LinkedIn / Follow JARS S.A. company profile on LinkedIn.