Badania wody

Woda bezpieczna dla zdrowia to woda wolna od: 

 • Mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów;
 • Substancji chemicznych w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia oraz niewykazująca agresywnych właściwości korozyjnych.

Wymagania, które powinna spełniać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, określa aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia.

JARS S.A. oferuje pełen zakres akredytowanych badań wody przeznaczonej do spożycia:

 • Monitoring gr. A (podstawowy zakres parametrów mikrobiologicznych I fizykochemicznych);
 • Monitoring gr. A i B (rozszerzony zakres parametrów mikrobiologicznych I fizykochemicznych);
 • Monitoring substancji promieniotwórczych.

Oferujemy także:

 • Badania wody ciepłej;
 • Badania wód mineralnych i źródlanych;
 • Badania wód do dializ i płynów dializacyjnych;
 • Badania wody chłodniczej;
 • Badania wód magazynowanych w cysternach i zbiornikach w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego.
 • Badania wód zgodnie z wymogami Farmakopei.

Zapewniamy:

 • Dojazd wykwalifikowanego próbkobiorcy;
 • Akredytowany pobór próbek zgodnie z obowiązującymi normami;
 • Transport próbek w monitorowanych warunkach chłodniczych.