Bezpieczny hotel / Kompleksowe badania wody, żywności, ścieków, systemów wentylacyjnych

W ramach akcji „Bezpieczny hotel” proponujemy Państwu badania, zgodne z obowiązującymi przepisami, w zakresie:

 • wody przeznaczonej do spożycia;
 • żywności;
 • ciepłej wody użytkowej;
 • ścieków;
 • wody basenowej;
 • systemów wentylacyjnych;
 • wody opadowej.

Ponadto świadczymy usługi:

 • doradztwa;
 • szkoleń;
 • audytów;
 • przygotowania dokumentacji środowiskowych (m.in. operaty wodnoprawne).

Specjalnie z myślą o naszych Klientach z branży hotelarskiej, przygotowaliśmy ofertę usług skierowaną do tego właśnie sektora gospodarki. Oferty JARS S.A. dla klientów branżowych cechują się specjalizacją i personalizacją przedstawionych usług do wymagań i potrzeb Klientów, jak również ich bieżącym dostosowaniem do aktualnych regulacji prawnych.

W ofertach naszych usług zawsze kładziemy szczególny nacisk na profesjonalizm realizowanych badań i najwyższą jakość ich wykonania, za cel stawiając sobie zadowolenie naszych Klientów.

Wykonamy dla Państwa następujące badania:

POKÓJ HOTELOWY + ŁAZIENKA

 • Badania ciepłej wody pod kątem obecności Legionelli (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
 • Badania ścieków bytowych (Dz.U. 2019, poz. 1311).
 • Badania systemów wentylacyjnych.

KUCHNIA / RESTAURACJA

Badania czystości mikrobiologicznej powierzchni i rąk pracowników.

 • Badania żywności:
  > wartość odżywcza i alergeny (Rozp. PEiR (UE) nr 1169/2011 z dn. 25.10.2011 r., z późn. zm. oraz Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 828/2014 z dnia 30.07.2014 r.);
  >
  badania przechowalnicze;
  >
  mikrobiologiczne, fizykochemiczne, sensoryczne.
 • Badania wody do spożycia – mikrobiologiczne i fizykochemiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
 • Badania ścieków  z kuchni (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1757).

PŁYWALNIA / SPA

 • Badania wody basenowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016, z późn. zm.).

PARKING

 • Badania wody opadowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311).

JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z BAKTERIĄ LEGIONELLA?
BADANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku Poz. 2294) ciepła woda użytkowa powinna spełniać następujące wymagania:

 • Mikrobiologiczne (Escherichia coli, Enterokoki);
 • Chemiczne (część B zał. Nr 1 do Rozporządzenia);
 • W zakresie liczby bakterii Legionella sp.

Co to jest Legionella?

Legionella to niebezpieczna bakteria, która może powodować choroby układu oddechowego lub zapalenie płuc, w tym chorobę legionistów i gorączkę Pontiac. Bakterie Legionella sp. mogą występować licznie w sztucznych środowiskach wodnych, takich jak m. in. instalacje wody ciepłej użytkowej.

Kto jest objęty obowiązkiem wykonywania badań w kierunku liczby Legionella sp. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia?

 • Przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą typu stacjonarnego i całodobowe świadczenia zdrowotne;
 • Budynki zamieszkania zbiorowego, w tym:
  > Hotele;
  > Domy pomocy społecznej;
  > Domy spokojnej starości;
  > Domy Dziecka;
  > Inne.
 • Budynki użyteczności publicznej, w których w trakcie użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny, w tym:
  > Baseny;
  > Instytucje posiadające prysznice, z których korzystają pracownicy.
 • Obiekty związane z produkcją i obrotem żywnością.

Z jakich miejsc pobieramy próbki wody ciepłej?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia określa miejsca pobierania próbek wody ciepłej:

 • Wypływ ze zbiornika ciepłej wody lub najbliższy punkt czerpalny;
 • Punkt czerpalny najdalej położony od zbiornika wody ciepłej;
 • Miejsce powrotu wody do podgrzewacza;
 • Wybrane punkty pośrednie, których liczba zależy od wielkości systemu.

Poza wymienionymi usługami, nasz zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem służy Państwu radą i pomocą, aby mogli Państwo uzyskać pewność, która jest niezbędnym elementem prowadzenia działalności.

W celu poznania naszej szczegółowej oferty zapraszamy do KONTAKTU.

Obserwuj profil firmowy JARS S.A. na LinkedIn.