Czy wykonałeś już akredytowane badania komunalnych osadów ściekowych oraz gruntów, na których te osady mają być stosowane?

Jakie korzyści wynikają z rolniczego wykorzystania osadów?

Osady  ściekowe są źródłem substancji organicznych oraz składników pokarmowych dla roślin, dzięki czemu mają właściwości nawozowe. Stosując osady ściekowe zamiast nawozów sztucznych, rolnik minimalizuje koszty nawożenia, a tym samym produkcji rolnej. Jednocześnie, przekazując osad rolnikowi, wytwórca obniża koszty utylizacji osadów.

Osady ściekowe

Osady ściekowe stanowią pozostałość z procesów oczyszczania ścieków i wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Mogą być wykorzystywane m.in. w rolnictwie lub rekultywacji, jeżeli są przygotowane odpowiednio do tego celu, ustabilizowane i spełniają szczegółowe wytyczne określone w przepisach. Możliwości ich zastosowania dobiera się indywidualnie biorąc pod uwagę potrzebę eliminacji zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzi oraz wymagania zgodne z procesem odzysku.

Na czym polega odzysk komunalnych osadów ściekowych?

Odzysk komunalnych osadów ściekowych polega na ich zastosowaniu:

  • w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz;
  • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu;
  • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;
  • do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne;
  • przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Czy komunalne osady ściekowe należy przebadać przed zastosowaniem?

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257) przed stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których osady te mają być stosowane, należy poddać badaniom, w tym pobieraniu, w akredytowanym laboratorium. Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie komunalnych osadów ściekowych spoczywa na ich wytwórcy. Przekazując osady władającemu powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe będą stosowane, wytwórca osadów jest zobowiązany dostarczyć wyniki przeprowadzonych badań oraz 
informację o dawkach  tego osadu, które mogą być stosowane na poszczególnych gruntach.

Akredytowane pobieranie próbek oraz badania komunalnych osadów ściekowych i gruntów

Mając na uwadze powyższe firma JARS S.A. oferuje wykonanie akredytowanych badań, w tym pobierania próbek, komunalnych osadów ściekowych i gruntów, na których osady te mają być stosowane, w pełnym zakresie, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015r., poz. 257). 

W celu zapewnienia Państwu kompleksowej obsługi proponujemy również sporządzenie opinii o właściwościach osadów ściekowych i możliwościach ich wykorzystania oraz oszacowanie dawki osadu w oparciu o wyniki analizy gleby i osadu.

Poza wymienionymi usługami, nasz zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem służy Państwu radą i pomocą, aby mogli Państwo uzyskać pewność, która jest niezbędnym elementem prowadzenia działalności.

W celu poznania naszej szczegółowej oferty zapraszamy do KONTAKTU.

Obserwuj profil firmowy JARS S.A. na LinkedIn.