Ekspertyzy przyrodnicze

JARS S.A. oferuje profesjonalne usługi w zakresie opracowania ekspertyz przyrodniczych, będących istotnym elementem ocen oddziaływania na środowisko dla planowanych inwestycji. Oferowane ekspertyzy są cennym źródłem informacji o zasobach, walorach i stanie środowiska przyrodniczego:

Inwentaryzacje przyrodnicze, a wśród nich:

  • Inwentaryzacje florystyczne (inwentaryzacja flory z uwzględnieniem gatunków podlegających ochronie, inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej);
  • Inwentaryzacje dendroflory wraz z wnioskami na wycinkę drzew i krzewów oraz opracowaniem koncepcji nasadzeń zastępczych;
  • Inwentaryzacje ornitologiczne i herpetologiczne;
  • Inwentaryzacje teriofauny, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków migracji ssaków kopytnych;
  • Inwentaryzacje w ramach monitoringu porealizacyjnego inwestycji;
  • Badania wzajemnych powiązań w systemie gleba-roślina na obszarach poddanych silnej antropopresji;
  • Nadzór przyrodniczy w procesie realizacji inwestycji.

Opracowania ekofizjograficzne stanowiące podstawę do sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmin, charakteryzujące poszczególne elementy przyrodnicze i ich wzajemne korelacje na obszarze objętym planem lub studium, w celu dostosowania funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych;

Programy Ochrony Środowiska (wojewódzkie, powiatowe, gminne), gdzie podstawowym celem ich sporządzenia i uchwalenia jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ stanowią podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki terytorialnej.