Badania i rozwój

Centrum Badawczo-Rozwojowe JARS SA prowadzi prace związane z rozwojem i opracowywaniem nowych metodyk badawczych dla laboratoriów przemysłowych oraz działalność szkoleniowo-dydaktyczną z zakresu zastosowania nowoczesnych technik badawczych, systemów jakości oraz ochrony środowiska. Ponadto Centrum Badawczo-Rozwojowe JARS SA zajmuje się wprowadzaniem na rynek nowych technologii, optymalizacją procesów chemicznych, innowacyjnymi aplikacjami chemicznymi i nanotechnologicznymi w zakresie katalizy oraz syntezy chemicznej.

Z dniem 28.02.2014 r. Firma JARS SA przystąpiła do wdrażania CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu, w oparciu o wytyczne normy PN-ISO 26000:2012 i wniosek o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR – SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (00031-7/7-SPPW/2).

 

Szczegółowe informacje dotyczące szwajcarskiego programu współpracy, znajdą Państwo na stronach:

Dokumenty do wglądu:

Z dniem 01.10.2016 r. Firma JARS Sp. z o.o. przystąpiła do projektu: „Nowe metody badawcze JARS Sp. z o.o.” – dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest w ramach pierwszej Osi Priorytetowej RPO WM, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Nowe metody badawcze JARS Sp. z o.o.

JARS S.A. w wyniku realizacji projektu pt. „Nowe metody badawcze JARS Sp. z o.o.” dofinansowanego z Funduszy Europejskich (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020; Pierwsza Oś Priorytetowa RPO WM, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw) wdrożyła trzy nowe grupy usług zwiększające konkurencyjność Spółki:

Organizacja badań biegłości
Utworzono Laboratorium Badań Biegłości JARS S.A. w celu organizowania badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych (PT/ILC) dla szerokiej grupy klientów z różnych branż przemysłu oraz laboratoriów badawczych. Planowanie, organizowanie i realizacja badań biegłości odbywa się zgodne z wytycznymi norm PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz ISO 13528:2015. Laboratorium Badań Biegłości JARS S.A. stanowi zespół ekspertów pracujących z pasją, zaangażowaniem by świadczyć usługi w sposób profesjonalny i dopasowany do potrzeb Państwa potrzeb.

Misją Laboratorium Badań Biegłości JARS S.A. jest umożliwienie rzetelnego i obiektywnego sprawdzenia własnych kompetencji i porównania biegłości w wykonywaniu analiz z innymi laboratoriami o podobnym profilu działalności. Uczestnicy badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych (PT/ILC) prowadzonych przez Laboratorium Badań Biegłości JARS S.A. uzyskują wiele wartościowych korzyści płynących z uczestnictwa. Spośród nich można nadmienić:

– uzyskanie pozytywnych wyników w badaniach biegłości stanowi obiektywny dowód potwierdzający fachowość laboratorium w przeprowadzaniu analiz. Dowód ten laboratorium może przedstawić swoim klientom jako wiarygodny wskaźnik zaufania do wykonywanych badań,

– uczestnictwo w badaniach biegłości to skuteczne narzędzie pomagające wykazać kompetencje przed jednostką akredytującą dla laboratoriów ubiegających się lub posiadających akredytację systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 17025,

– analizy uzyskanych wyników badań biegłości to źródło cennych informacji o ewentualnych problemach technicznych i nieprawidłowościach w działaniu metod badawczych.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi planowanych i organizowanych badań biegłości (link do ulotki informacyjnej).

Kluczową cechą profesjonalnego organizatora badań biegłości jest umiejętność projektowania programów badań biegłości ściśle dopasowanych do potrzeb uczestników. Właśnie dlatego podstawową zasadą, którą kieruje się zespół Laboratorium Badań Biegłości JARS S.A. jest otwartość na sugestie naszych Klientów, które starannie analizujemy. Zapraszamy do zgłaszania propozycji dotyczących nowych badań biegłości (z określeniem obiektów badań biegłości i porównywanych właściwości), w których chcieliby Państwo uczestniczyć. Na propozycje czekamy pod adresem e-mail: PT@jars.pl

Usługi z zakresu badania bezpieczeństwa żywności
Celem badań było opracowanie szybszej i bardziej pro-ekologicznej metody pomiaru parametrów wartości odżywczej. W projekcie stworzono bazy danych spektralnych bliskiej podczerwieni i wyników analiz laboratoryjnych wartości odżywczej produktów spożywczych z sześciu wybranych grup: twarogów, przetworów owocowych, produktów mięsnych, produktów garmażeryjnych na bazie mięsa, produktów garmażeryjnych na bazie sera i klusek. Na podstawie zebranych danych opracowano kalibracje dla systemu FoodScanLabTM (FOSS, Hillerød, Dania). Stosowność kalibracji oceniono poprzez wykonanie walidacji w wyznaczonym zasięgu analitycznym, dla każdego mierzonego parametru, w każdej z sześciu grup produktowych. Na podstawie walidacji określono, że opracowane kalibracje są stosowne do pomiaru wody, białka i tłuszczu w grupach produktowych gdzie zawartość tych makroskładników była na poziomie wyższym niż granica oznaczalności wyznaczona dla metody. Kalibracje dla pozostałych parametrów określono wybiórczo jako stosowne do pomiaru błonnika, kwasów tłuszczowych, popiołu i węglowodanów w jednej lub kilku z analizowanych grup produktowych. Zastosowanie opracowanych rozwiązań w laboratorium pozwoli znacznie ograniczyć zużycie odczynników, energii i wody a także czasochłonności oznaczeń.

Usługi z zakresu badania bezpieczeństwa kosmetyków
Opracowano metodę badania produktów kosmetycznych pod względem aktywności przeciwdrobnoustrojowej z wykorzystaniem szczepów izolowanych od osób problemami dermatologicznymi. Badanie obejmuję potwierdzenie deklarowanego działania przeciwdrobnoustrojowego kosmetyku wobec szczepów drobnoustrojów z kolekcji testowych ATCC oraz pozyskanych z naturalnej mikroflory skóry ochotników.

Zakres oznaczenia obejmuje ocenę oddziaływania produktu na mikroflorę skóry w miejscu jego stosowania. Analiza wykonywana jest w celu potwierdzenia lub wykluczenia właściwości bakteriobójczych i grzybobójczych produktu wobec wybranych szczepów testowych z kolekcji ATCC bądź pozyskanych z wytypowanych miejsc z powierzchni skóry probantów. Zakres prac obejmował opracowanie metod izolacji i identyfikacji szczepów pozyskanych od probantów ochotników. Dodatkowo w pracach ujęto dobór odpowiednich podłoży celem przechowywania wyizolowanych szczepów gwarantując tym samym ich stabilność. Oznaczenie wykonywane jest metodą zawiesinową (określającą stopień redukcji drobnoustrojów) lub metodą studzienkową (wyznaczającą strefę zahamowania wzrostu).

W celu weryfikacji deklaracji producentów odnośnie składu produktów i tym samym uszczegółowieniu kontroli ilościowej i jakościowej użytych surowców naturalnych wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo konsumenta w ramach prowadzonych prac badawczo rozwojowych, opracowano i zwalidowano nowe metody. Metodyka opracowano z wykorzystaniem techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) ilościowego oznaczania kwasu migdałowego, witaminy C, witamin z grupy B oraz konserwantów w próbkach kosmetyków w następującym zakresie matryc: płyny (toniki do twarzy, mgiełki do ciała, mgiełki do włosów, odżywki do włosów w sprayu, płyny po goleniu bez alkoholu), produkty półpłynne: balsamy, mydła w płynie, kremy).

Dla wdrożenia powyższych oznaczeń zakupiono odpowiedni sprzęt i odczynniki oraz ustalono warunki wykonywania analiz. I tak przykładowo, opracowane ilościowe oznaczanie kwasu migdałowego polega na ekstrakcji kwasu z próbki mieszaniną ekstrakcyjną, oczyszczeniu ekstraktu i rozdzieleniu na kolumnie C18 w układzie faz odwróconych z zastosowanie detektora DAD przy długości fali λ= 227 nm. Natomiast oznaczanie witaminy C polega na ekstrakcji analitu z produktu kosmetycznego stosownymi rozpuszczalnikami w zależności od rodzaju zastosowanej witaminy C (hydrofilowej lub lipofilowej) przy jednoczesnym stabilizowaniu jej w ekstrakcie. Następnie witaminę C rozdziela się od innych związków na kolumnie chromatograficznej w odpowiednio dobranych warunkach i wyznacza jej stężenie w ekstrakcie, które następnie przelicza się na zawartość witaminy C w produkcie kosmetycznym.

Poza witaminą C, wdrożono również technikę oznaczania witamin z grupy B, które coraz częściej znajdują zastosowanie w recepturach kosmetyków. Ich oznaczanie wymaga odpowiednich metod ekstrakcji i stabilizacji w roztworze. W ramach prowadzonych prac opracowano metodę oznaczania witamin metodą chromatograficzną. Ustalono odpowiednie warunki na aparacie HPLC i dobrano właściwą kolumnę pozwalające na całkowity rozdział wszystkich witamin z grupy B. Zważywszy na stosunkowo niską stabilność tych związków w trakcie produkcji kosmetyków, ich oznaczanie w produkcie jest ważne dla potwierdzenia właściwej receptury produktu i jego finalnej jakości. Równolegle wdrożono oznaczenia konserwantów w kosmetykach. Dobrym przykładem w tym przypadku jest benzoesan sodu, który oznaczany jest jako kwas benzoesowy za pomocą systemu HPLC-DAD. Konserwant jest ekstrahowany z produktu kosmetycznego za pomocą roztworu ekstrakcyjnego i poddawany rozdziałowi na właściwie dobranej kolumnie chromatograficznej.

Termin realizacji projektu: od 01-10-2016 do 30-11-2018.

Całkowita wartość projektu: 2 485 644,42 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 946 051,24 PLN

 

 

Projekt „Rozbudowa Centrum Badawczo Badawczo-Rozwojowego JARS SP. Z O.O.

Rozbudowa Centrum Badawczo Badawczo-Rozwojowego JARS Sp. z o.o.

JARS Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Rozbudowa Centrum Badawczo Badawczo-Rozwojowego JARS Sp. z o.o.”

 Projekt realizowany jest w ramach drugiej Osi Priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Celem głównym projektu jest opracowanie nowych metod badawczych, które umożliwią poszerzenie oferty JARS SA w trzech zakresach:

Jakości i bezpieczeństwa żywności

Badania nad bezpieczeństwem żywności mają istotne znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki. Spółka w ramach projektu prowadzi prace nad wdrożeniem nowoczesnych metod analizy żywności. Badane są nowe metody analizy trwałości produktów poprzez procedury przyspieszonego starzenia. Prowadzone są również między innymi prace nad analizą zafałszowań żywności, oraz nad usprawnieniem metod wykrywania substancji niebezpiecznych w pokarmie.

Weryfikacji deklaracji marketingowej kosmetyków

Prawdziwość deklaracji marketingowych kosmetyków ma znaczenie nie tylko ze względu na przepisy prawne i na dobre praktyki rynkowe, ale również ze względu na zaufanie konsumentów. Spółka prowadzi badania nad udoskonalaniem metod badania deklaracji poprzez opracowywanie nowoczesnych metod badania aparaturowego skóry. Dodatkowo badane są nowe metody badania trwałości kosmetyków pod kątem ich bezpieczeństwa i zachowania jakości w formie dedykowanych przyspieszonych badań przechowalniczych.

Ochrony środowiska

W ramach ochrony środowiska prowadzone są badania nad innowacyjnymi metodami wykrywania pestycydów w glebie i w wodzie. Opracowywane są metody równoczesnego badania wielu pestycydów i ich metabolitów. Dodatkowo badane są również metody skutecznej i naturalnej remediacji terenów zanieczyszczonych, oraz identyfikacji i klasyfikacji odpadów nieznanego pochodzenia, co stanowi istotny etap rekultywacji terenów użytkowych.

Opracowane metody badawcze zostaną wdrożone we własnej działalności usługowej JARS SA.

 Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie konkurencyjności Spółki, w wyniku poszerzenia oferty usługowej.

 Całkowita wartość projektu: 6 735 603,00 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 2 414 735,00 PLN