Nowe metody badawcze

JARS S.A. realizuje projekt pt. „Nowe metody badawcze JARS Sp. z o.o. dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest w ramach pierwszej Osi Priorytetowej RPO WM, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Celem głównym projektu jest opracowanie nowych metod badawczych, które umożliwią poszerzenie oferty JARS S.A. o trzy grupy usług:

  1. Organizacja badań biegłości.
  2. Usługi z zakresu badania bezpieczeństwa żywności.
  3. Usługi z zakresu badania bezpieczeństwa kosmetyków.

Opracowane metody badawcze zostaną wdrożone we własnej działalności usługowej JARS S.A.
Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie konkurencyjności Spółki, w wyniku poszerzenia oferty usługowej.

Termin realizacji projektu: od 01-10-2016 do 30-09-2018.

Całkowita wartość projektu: 2 485 644,42 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 946 051,24 PLN