Geotechnika i geologia inżynierska

W ramach geologii inżynierskiej i geotechniki JARS S.A. oferujemy kom­plek­sowe usługi w zakre­sie warunków geologicznych, bada­ń gruntu, okre­śla­nia przy­dat­no­ści pod­łoża do celów budow­lanych, kompleksową obsługę inwestycji budowlanych, drogowych i mostowych. Oferujemy obsługę geologiczną oraz nadzór geotechniczny nad wykonanymi pracami, a także dokumentacje:

 • Opinie geotechniczne;
 • Projekty geotechniczne;
 • Dokumentacje badań podłoża gruntowego;
 • Projekty robót geologicznych;
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie;
 • Ocena przydatności gruntów pod kątem posadowienia budynków i budowli;
 • Ocena agresywności wody względem betonu i stali.

Badania polowe

 • Wiercenia geologiczno-inżynierskie i geotechniczne;
 • Sondowania parametryzujące DPL, SLVT, DPSH, CTP, CTP-u;
 • Badania płytą dynamiczną oraz VSS;
 • Pobór prób gruntu i wody gruntowej;
 • Badania geofizyczne terenu;
 • Obsługa geologiczna i nadzór geotechniczny budów i odbiór wykopów.

Badania laboratoryjne:

 • Badania makroskopowe;
 • Wilgotność naturalna;
 • Gęstość objętościowa;
 • Analiza granulometryczna:
  • sitowa;
  • areometryczna;
 • Badania konsystencji gruntów spoistych (Atterberga);
 • Wodoprzepuszczalność (współczynnik filtracji);
 • Zawartość części organicznych metodą wyżarzania IŻ oraz utleniania IOM;
 • Agresywność wody w stosunku do betonu i stali.

Dysponujemy własnym zapleczem laboratoryjnym, wyposażonym w nowoczesny sprzęt, dzięki czemu w sposób rzetelny i profesjonalny określamy właściwości i parametry geotechniczne gruntów, bez potrzeby podzlecania i ryzyka uszkodzenia prób podczas transportu.