Gleby i grunty

W JARS S.A. wykonujemy pełen zakres badań metodami referencyjnymi komunalnych osadów ściekowych oraz gruntów, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe.

Grunty, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe

Badania fizykochemiczne:

 • wartość pH;
 • zawartość fosforu przyswajalnego w przeliczeniu na P2O5 (pięciotlenek fosforu);
 • zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu.

Gleby

Zanieczyszczenie metalami:

 • arsen;
 • bar;
 • chrom;
 • cyna;
 • cynk;
 • kadm;
 • kobalt;
 • miedź;
 • molibden;
 • nikiel;
 • ołów;
 • rtęć.

Zanieczyszczenie nieorganiczne:

 • cyjanki wolne;
 • cyjanki związane.

Zanieczyszczenie węglowodorowe:

 • benzyna-suma (węglowodory C6 – C12);
 • olej mineralny (węglowodory C12 – C35);
 • węglowodory aromatyczne: benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren;
 • suma węglowodorów aromatycznych;
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, chryzen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(a)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen;
 • suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Zanieczyszczenie węglowodorami chlorowanymi:

 • alifatyczne chlorowane pojedyncze (lotne);
 • alifatyczne chlorowane (suma);
 • chlorobenzeny pojedyncze;
 • chlorobenzeny (suma);
 • chlorofenole pojedyncze;
 • chlorofenole (suma);
 • PCB.

Zanieczyszczenie środkami ochrony roślin:

 • pestycydy chloroorganiczne: DDT/DDE/DDD, aldryna, dieldryna, endryna, α-HCH, β-HCH, γ-HCH;
 • pestycydy;
 • związki niechlorowe: Carbaryl, carbofuran, maneb, atrazyna.

Pozostałe zanieczyszczenia:

 • tetrahydrofuran;
 • pirydyna;
 • tetrahydrotiofen;
 • cykloheksan;
 • fenol;
 • krezole (suma);
 • ftalany (suma).

Gleby rolne

JARS S.A. oferuje wykonanie akredytowanych badań gruntów, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami:

 • wartość pH;
 • zawartość fosforu przyswajalnego w przeliczeniu na P2O5;
 • zawartość metali ciężkich.

Gleby przemysłowe

Oferujemy kompleksową usługę polegającą na identyfikacji terenów zanieczyszczonych zgodnie z wymaganiami aktualnego Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi i innych obowiązujących przepisów prawa.

Badanie gruntu przed jego zakupem stało się w obecnych czasach standardem. Wczesne rozpoznanie ewentualnego zanieczyszczenia pozwala uniknąć wysokich kosztów związanych z remediacją.

Rozpoznanie zasięgu i stopnia zanieczyszczenia, jest niezbędne w przypadku doboru odpowiedniej metody oczyszczania gruntu. Informacje uzyskane podczas prac rozpoznawczych mają zasadniczy wpływ na koszty oraz na skuteczność kolejnych etapów prac remediacyjnych.

JARS S.A. zapewnia następujące działania:

 • Akredytowany pobór próbek gleby, ziemi i wód podziemnych;
 • Nadzór uprawnionego geologa;
 • Akredytowane badania metodami referencyjnymi wszystkich normowanych parametrów, wraz ze wskaźnikiem wodoprzepuszczalności;
 • Karty odwiertów badawczych;
 • Pomiar współrzędnych GPS miernikami geodezyjnymi;
 • Badania geofizyczne podłoża gruntowego (metoda elektrooporowa);
 • Przesiewowe badania stężenia węglowodorów w terenie (in situ).