GMO

GMO czyli organizmy modyfikowane genetycznie to organizmy, do których genomu wszczepiono, odpowiedzialny za daną cechę, fragment DNA z innego organizmu lub też zmodyfikowano ich geny, albo całkowicie usunięto dany gen z ich organizmu.

Modyfikacji genetycznej podlegają najczęściej rośliny. Wprowadzane do ich genomu zmiany mają na celu przede wszystkim nadanie roślinom odporności na herbicydy, uodpornienie ich na szkodniki, choroby oraz czynniki środowiskowe, takie jak zasolenie gleby.

W przypadku zwierząt modyfikacje materiału genetycznego powodują głównie ich szybszy wzrost, produkcję pożądanej substancji, uodpornienie na choroby lub większą mleczność. W grudniu 2012 r. Parlament RP przyjął stanowisko, które zakazuje prowadzenia upraw odmian GMO na terenie Polski. Obrót ziarnami GMO oraz ogólnodostępnymi produktami spożywczymi i paszami dla zwierząt, które je zawierają, jest dozwolony, jednak podlega kontroli. Oferujemy Państwu wykonywanie badań w kierunku wykrywania obecności GMO w produktach spożywczych i paszach metodą real time PCR. Technika ta charakteryzuje się wysoką czułością i specyficznością, pozwalającą wykryć śladowe ilości modyfikowanego materiału genetycznego w badanej próbce (na poziomie 0,1%).

Badania przesiewowe w kierunku wykrywania sekwencji specyficznych:

  • Promotor 35S, fragment DNA z wirusa mozaiki tytoniowej;
  • Terminator NOS, fragment DNA z bakterii Agrobacterium tumefaciens;
  • Promotor FMV, fragment promotora z wirusa mozaiki trędownika;
  • Gen bar ze Streptomyces hydroscopicus kodujacy acetylotransferaze.