JARS S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę Spektrofotometru średniej i bliskiej podczerwieni z transformacją Fouriera – FTIR


JARS S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę Spektrofotometru średniej i bliskiej podczerwieni z transformacją Fouriera – FTIR

Dostawa urządzenia planowana jest w związku z realizacją projektu „ROZBUDOWA CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO JARS SP. Z O.O.”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przedmiot zamówienia oraz szczegóły dotyczące składania ofert zostały opisane w zapytaniu ofertowym nr 31/2.1/2020 z dnia 06.03.2020.