Już 31 października 20202 mija termin przekazania marszałkowi województwa sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami za 2019 rok

Zbliża się termin przekazania marszałkowi województwa sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami za 2019 rok przez podmioty obowiązane do ich sporządzenia.

Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., 👉 do 31 października 👈 pod karą grzywny należy przekazać do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów – w przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami – roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządzane przez podmioty, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 3 i 6–10 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach.

Sprawozdania te sporządzane są za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach BDO oraz o gospodarce odpadami i nie wymagają opatrzenia ich podpisem.

Podstawa prawna 👇
art. 237ea ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach.

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami JARS S.A. w celu zapoznania się z naszą ofertą w zakresie dokumentacji i badań środowiska. Piszcie na srodowisko@jars.pl.

#Odpady #BDO #JARS