Niezdrowe kwasy trans


W październiku br. na stronach Komisji Europejskiej pojawił się nowy projekt rozporządzenia zmieniającego załącznik III do rozporządzenia nr 1925/2006 w zakresie izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych dla konsumenta finalnego. Wspomniane rozporządzenie nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. dotyczy dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji. Załącznik III do rozporządzenia 1925/2006 odnosi się do substancji, których stosowanie w żywności jest zakazane, ograniczone lub podlega kontroli przez Unię Europejską.

Zaprezentowany projekt rozporządzenia jest wyrazem inicjatywy Komisji, która w razie konieczności może podjąć decyzję o umieszczeniu substancji lub składnika na liście – w szczególności jeżeli stwierdzono szkodliwy wpływ tej substancji lub składnika na zdrowie.

Już w grudniu 2009 roku. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał opinię sugerującą, że należy zminimalizować spożycie kwasów tłuszczowych trans. Jednakże KE dopiero w 2015 r. przyjęła raport dotyczący tego składnika, zgodnie z którym, za najbardziej właściwe uznano wprowadzenie określonego przepisami prawnymi limitu izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności. Projekt rozporządzenia Komisji, jest konsekwencją wcześniejszych prac instytucji UE.

Przypomnijmy – kwasy tłuszczowe trans to nienasycone kwasy tłuszczowe, w których oba atomy wodoru znajdują się po przeciwnych stronach wiązania podwójnego. Badania naukowe sugerują, że ich spożywanie zwiększa ryzyko miażdżycy, choroby wieńcowej, Alzheimera, niektórych form raka, cukrzycy, otyłości czy innych schorzeń.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Komisji zmianie ulega załącznik III B rozporządzenia nr 1925/2006 – „Substancje podlegające ograniczeniom”, w którym pojawi się zapis, że zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego w żywności przeznaczonej dla konsumenta finalnego nie może przekraczać 2 g / 100 g tłuszczu.

Warto dodać, że niektóre Państwa Członkowskie mają przepisy krajowe dotyczące zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności. np. Dania wprowadziła uregulowania w tym zakresie już w 2003 r.

Zgodnie z aktualną propozycją żywność niespełniająca wymagań rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie nr 1925/2006 będzie mogła pozostać w obrocie wyłącznie do 1 kwietnia 2021 r.

Termin składania uwag do projektu zakończył się z początkiem listopada – w związku z tym w chwili obecnej pozostaje jedynie czekać na dalszy rozwój prawodawstwa i wdrożenie centralnego przepisu regulującego tą – jakże ważną dla ludzkiego zdrowia – sytuację.