NOWE ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI WODY


Od połowy 2017 roku toczyła się burzliwa dyskusja społeczna dotycząca nowych przepisów wodnych. Jednym z jej elementów było wyznaczenie nowych parametrów dla wody pitnej i stworzenie odpowiednich aktów legislacyjnych w tym zakresie. Półroczne prace nie poszły na marne – w dniu 11 stycznia 2018 roku w życie wchodzi nowe rozporządzenie dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Zakres rozporządzenia:

Przepisy tego rozporządzenia określają wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne, sposób oceny przydatności wody, minimalną częstotliwość i miejsca pobierania do badania próbek wody, a także zakres badania wody.
Ponadto rozporządzenie reguluje program monitoringu jakości wody, sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody, sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody, sposób informowania konsumentów o jakości wody oraz sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań jakościowych.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do: naturalnych wód mineralnych spełniających wymagania określone w przepisach o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wód leczniczych oraz wody pochodzącej z indywidualnych ujęć wody, zaopatrujących mniej niż 50 osób. Ma ono z kolei zastosowanie do wody pochodzącej z indywidualnych ujęć wody, zaopatrujących mniej niż 50 osób, jeśli woda jest dostarczana w ramach działalności gospodarczej lub do budynków użyteczności publicznej oraz do budynków zamieszkania zbiorowego. Obejmuje ono też wodę w opakowaniach jednostkowych, dystrybuowaną np. w przypadku klęsk żywiołowych, jak i wodę dostarczaną w cysternach.

Każda woda objęta rozporządzeniem, podlega badaniu w laboratorium odpowiadającym normie ISO 17025. Badanie, poza parametrami fizykochemicznymi i mikrobiologicznymi, obejmuje też testy organoleptyczne smaku i zapachu. Narzucono również sposób i częstość pobierania próbek oraz powiązano badanie parametrów ze stosowanymi metodami dezynfekcji i oczyszczania, jak i z konkretnymi zanieczyszczeniami.

Sytuację tę ma zmienić wprowadzone 2 czerwca 2017 roku nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety [6]. Narzuca ono minimalną zawartość składników odżywczych w suplemencie, zaostrza normy sanitarne i zmienia reguły znakowania suplementów diety. Niestety, ze względu na fakt, iż wyprodukowane przed tą datą preparaty nie podlegają obowiązkowi wycofania z rynku, na skutki działania tej ustawy musimy jeszcze poczekać.

Nowe rozporządzenie wychodzi naprzeciw zbliżającym się zmianom w prawie unijnym. Obecnie trwa rewizja dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Projekt mającej ją zastąpić nowej dyrektywy spodziewany jest do połowy stycznia 2018 r. W dalszej kolejności (2019 r.) przewidziana jest rewizja Ramowej Dyrektywy Wodnej wraz z „dyrektywami-córkami” (2006/118/WE – ochrona wód podziemnych, 2008/105/WE – substancje priorytetowe). Mówi się też o zmianach w dyrektywie 91/271/EWG (ścieki komunalne). Wszystkie te przedsięwzięcia będą miały znaczący wpływ na prawo wodne, ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz akty wykonawcze do tych ustaw – z pewnością wymuszą szereg nowelizacji oraz zupełnie nowych przepisów. Dla odbiorców i dostawców wody oznacza to z pewnością konieczność dostosowania się do nadchodzących przepisów. Proces ten – mimo iż będzie rozłożony w czasie na najbliższe lata – będzie wiązał się z kosztami i koniecznością dostosowania procedur w firmach i laboratoriach.