Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane – nowe wymagania prawne

Z końcem roku 2020 zmianie uległa Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333). Nowelizacja ustawy wprowadza znaczące zmiany m.in. niezależnie od rodzaju inwestycji podziału projektu budowlanego na trzy części, a także określa zakres opracowań, które powinny zawierać ocenę stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów.

Art. 34. Ustawy Prawo Budowlane [Projekt budowlany – wymagania, elementy, zatwierdzenie; decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę] określa nowy zakres projektu budowlanego, który aktualnie powinien składać się z trzech części.

pkt 3. Projekt budowlany zawiera:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, obejmujący:
a) określenie granic działki lub terenu,
b) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
d) układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
e) informację o obszarze oddziaływania obiektu;

2) projekt architektoniczno-budowlany, obejmujący:
a) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
b) zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
e) projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
f) charakterystykę ekologiczną,
g) informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
h) opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych – w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4,
i) informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a – w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
j) postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9, jeżeli zostało wydane;

3) projekt techniczny, obejmujący:
a) projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
b) charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,
c) projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
d) w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
e) inne opracowania projektowe.

O szczegółowym zakresie i formie projektu technicznego, będącego jedną z trzech części projektu budowlanego, mówi nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609).

§23 niniejszego rozporządzenia opisuje jakie elementy musi zawierać projekt techniczny. Punkt 2 i 3 odnosi się wprost do konieczności sporządzenia (w zależności kategorii geotechnicznej) dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

§ 23. Część opisowa projektu technicznego obejmuje co najmniej:

pkt 2) w zależności od potrzeb – geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej;

pkt 3) w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską.

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, o których mowa w powyższym Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, określa z kolei Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Paragraf §3.1 wprost opisuje zakres prac niezbędnych do ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania:
§3.1. Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania polega na:
1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;
2) zaprojektowaniu odwodnieni budowlanych;
3) przygotowaniu oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych;
4) zaprojektowaniu barier lub ekranów uszczelniających;
5) określeniu nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego;
6) ustaleniu wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi;
7) ocenie stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów;
8) wyborze metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów;
9) ocenie wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego;
10) ocenie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów.

Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane doprecyzowała dotychczas obowiązujące regulacje prawne, które niejednokrotnie przysparzały projektantom i architektom problemy z ich interpretacją. W praktyce, sporządzane projekty budowlane nie odnosiły się do problemu występowania ewentualnego zanieczyszczenia gruntu w obrębie nieruchomości, na których prowadzone były prace budowlane. Zmiana zapisów Ustawy Prawo Budowlane oraz wprowadzenie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609) wprost doprecyzowała ważną kwestię oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi w miejscu powstawania nowych obiektów budowlanych.

Problem skażonych i zanieczyszczonych gruntów dotyczy zarówno deweloperów budujących duże osiedla mieszkaniowe jak i prywatnych inwestorów budujących dom jednorodzinny, ponieważ na konsekwencje związane z zagrożeniem zdrowia, a nawet życia spowodowane kontaktem z zanieczyszczonymi gruntami narażone są wszystkie osoby zamieszkujące zdegradowane tereny.

Dodatkowo rozpoczęcie budowy w miejscu, w którym zostało stwierdzone występowanie zanieczyszczenia powierzchni ziemi bez zgłoszenia tego faktu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i podjęcia działań remediacyjnych mających na celu oczyszczenie powierzchni ziemi, zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska jest naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Firma JARS S.A. posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu strategii badań, pobieraniu próbek oraz wykonywaniu badań laboratoryjnych określających ewentualny poziom zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395), które wprost określa sposób postępowania w celu oceny zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych.

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego zaproponujemy Państwu sposób remediacji oraz wykonamy Projekt Planu Remediacji dostosowany do Państwa możliwości i wymagań Prawa Ochrony Środowiska oraz organów RDOŚ wydających decyzje administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Zapraszamy do współpracy!