Odpady

Odpady i związane z nimi zagrożenia stają się coraz poważniejszym problemem w ochronie środowiska. JARS S.A. stoi na straży bezpieczeństwa i przestrzegania norm środowiskowych w tym obszarze.

W ramach naszych działań przeprowadzamy badania odpadów w zakresie:

  • Wymagań w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne, niebezpiecznych oraz obojętnych (testów zgodności odpadów) wraz z podstawową kartą charakterystyki;
  • Komunalnych osadów ściekowych i gruntów, na których mają być stosowane osady ściekowe (opinia o możliwościach wykorzystania osadów ściekowych);
  • Zaklasyfikowania odpadu (nadanie kodu), zgodnie z Katalogiem odpadów;
  • Zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne;
  • Określenia możliwości przetworzenia bądź unieszkodliwienia odpadów (opinia ekologiczna);
  • Uznania produktu lub substancji (odpadu) za produkt uboczny;
  • Badania AT4 odpadów po procesie kompostowania;
  • Stwierdzenia procederu spalania odpadów w piecach domowych (badania popiołów).