Odwierty i akredytowane pobieranie próbek

JARS S.A. ofe­ruje wyko­naw­stwo róż­no­rod­nych odwier­tów geologicznych na tere­nie całego kraju. Wysoką jakość reali­zo­wa­nych usług zawdzię­czamy wykwa­li­fi­ko­wa­nemu zespo­łowi geo­lo­gów i hydrogeologów z uprawnieniami MŚ oraz ich wie­lo­let­niemu doświad­cze­niu. Dysponujemy własnym sprzętem, a także zapleczem laboratoryjnym, wyposażonym w nowoczesną aparaturę.

Zapewniamy Państwu akredytowane pobieranie próbek gleby, ziemi i wód podziemnych, a także szeroki wachlarz dokumentacji.