Akredytowane badania gruntu

JARS S.A. oferuje kompleksową usługę polegającą na identyfikacji terenów zanieczyszczonych zgodnie z wymaganiami aktualnego Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi i innych obowiązujących przepisów prawa.

Badanie gruntu przed jego zakupem stało się w obecnych czasach standardem. Wczesne rozpoznanie ewentualnego zanieczyszczenia pozwala uniknąć wysokich kosztów związanych z remediacją.

Rozpoznanie zasięgu i stopnia zanieczyszczenia, jest niezbędne w przypadku doboru odpowiedniej metody oczyszczania gruntu. Informacje uzyskane podczas prac rozpoznawczych mają zasadniczy wpływ na koszty oraz na skuteczność kolejnych etapów prac remediacyjnych.

W obszarze badania gruntu zapewniamy:

 • Akredytowany pobór próbek gleby, ziemi i wód podziemnych;
 • Nadzór uprawnionego geologa;
 • Akredytowane badania metodami referencyjnymi wszystkich normowanych parametrów, wraz ze wskaźnikiem wodoprzepuszczalności;
 • Karty odwiertów badawczych;
 • Pomiar współrzędnych GPS miernikami geodezyjnymi;
 • Badania geofizyczne podłoża gruntowego (metoda elektrooporowa);
 • Przesiewowe badania stężenia węglowodorów w terenie (In situ).

Opracowujemy dokumentację:

 • Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 • Projekt planu remediacji;
 • Raport początkowy i końcowy;
 • Ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska (ocena ryzyka zdrowotnego);
 • Koncepcja oczyszczania gruntu (in-situ, ex-situ);
 • Kosztorys prac remediacyjnych;
 • Graficzna interpretacja wyników badań (mapy rozkładu zanieczyszczeń);
 • Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Remediacja powierzchni ziemi

Realizację usługi remediacji prowadzimy w trzech etapach:

1. Rozpoznanie zasięgu i stopnia zanieczyszczenia

Rozpoznanie zasięgu i stopnia zanieczyszczeń jest niezbędne w przypadku doboru odpowiedniej metody oczyszczania. Informacje uzyskane podczas prac rozpoznawczych mają zasadniczy wpływ na koszty oraz skuteczność kolejnych etapów remediacyjnych).

2. Projekt remediacji

Opracowanie projektu planu remediacji zawierającego propozycje działań naprawczych. Projekt planu remediacji jest uzgadniany i zatwierdzany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w drodze decyzji administracyjnej).

3. Remediacja metodą EX SITU lub IN SITU

W zależności od rodzaju i stopnia skażenia oraz szeregu czynników dodatkowych, remediację gruntu przeprowadzamy poza miejscem skażenia – metodą EX SITU lub w miejscu skażenia – metodą IN SITU).