Badania ziem i glebOferujemy kompleksową usługę polegającą na identyfikacji terenów zanieczyszczonych zgodnie z wymaganiami aktualnego Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi i innych obowiązujących przepisów prawa.

Badanie gruntu przed jego zakupem stało się w obecnych czasach standardem. Wczesne rozpoznanie ewentualnego zanieczyszczenia pozwala uniknąć wysokich kosztów związanych z remediacją.

Rozpoznanie zasięgu i stopnia zanieczyszczenia, jest niezbędne w przypadku doboru odpowiedniej metody oczyszczania gruntu. Informacje uzyskane podczas prac rozpoznawczych mają zasadniczy wpływ na koszty oraz na skuteczność kolejnych etapów prac remediacyjnych.

Zapewniamy:

 • Akredytowany pobór próbek gleby, ziemi i wód podziemnych,
 • Nadzór uprawnionego geologa,
 • Akredytowane badania metodami referencyjnymi wszystkich normowanych parametrów, wraz ze wskaźnikiem wodoprzepuszczalności,
 • Karty odwiertów badawczych,
 • Pomiar współrzędnych GPS miernikami geodezyjnymi
 • Badania geofizyczne podłoża gruntowego (metoda elektrooporowa),
 • Przesiewowe badania stężenia węglowodorów w terenie (In situ).

Dokumentacje:

 • Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 • Projekt planu remediacji,
 • Raport początkowy i końcowy,
 • Ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska (ocena ryzyka zdrowotnego),
 • Koncepcja oczyszczania gruntu (in-situ, ex-situ),
 • Kosztorys prac remediacyjnych,
 • Graficzna interpretacja wyników badań (mapy rozkładu zanieczyszczeń),
 • Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,

Remediacja powierzchni ziemi

Realizację usługi prowadzimy w trzech etapach:

 • 1. Rozpoznanie zasięgu i stopnia zanieczyszczenia
 • 2. Projekt remediacji
 • 3. Remediacja metodą EX SITU lub IN SITU

 

 • Rozpoznanie zasięgu i stopnia zanieczyszczeń jest niezbędne w przypadku doboru odpowiedniej metody oczyszczania. Informacje uzyskane podczas prac rozpoznawczych mają zasadniczy wpływ na koszty oraz skuteczność kolejnych etapów remediacyjnych.
 • Opracowanie projektu planu remediacji zawierającego propozycje działań naprawczych. Projekt planu remediacji jest uzgadniany i zatwierdzany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w drodze decyzji administracyjnej.
 • W zależności od rodzaju i stopnia skażenia oraz szeregu czynników dodatkowych, remediację gruntu przeprowadzamy poza miejscem skażenia – metodą EX SITU lub w miejscu skażenia – metodą IN SITU.