Badania sensoryczne – analiza badań

Pracownia Badań Sensorycznych JARS S.A. spełnia wymagania normy PN-ISO 8589:2010, co gwarantuje standaryzowane warunki analiz, minimalizujących wpływ otoczenia na przeprowadzane badania. Wyposażona jest w niezależne stanowiska do wykonywania ocen produktów spożywczych, wody, kosmetyków i chemii gospodarczej, a także opakowań. Analizy sensoryczne wykonywane są przez odpowiednio wyszkolony i posiadający wieloletnie doświadczenie zespół oceniający, o sprawdzonej wrażliwości zmysłów. Pracownia Badań Sensorycznych JARS S.A. posiada największy w kraju zakres akredytacji.

OCENA PRODUKTÓW NON-FOOD

Badania sensoryczne produktów non food najczęściej wykonujemy prostym testem opisowym. Dodatkowo dla kosmetyków i chemii gospodarczej oferujemy badania metodą parzystą i trójkątową.

Najczęściej wykonywane testy:

 • laboratoryjne badania sensoryczne mające na celu określenie charakterystyki sensorycznej produktu
 • badania porównawcze względem wzorca lub kilku produktów względem siebie – mające na celu określenie różnic pomiędzy produktami
 • badania z wykorzystaniem skali hedonicznej np. lubię – nie lubię, kupię – nie kupię. Pozwalają na określenie stopnia akceptacji produktu przez respondenta

OCENA OPAKOWAŃ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami materiały i wyroby opakowaniowe przeznaczone do kontaktu z żywnością nie powinny zawierać substancji niebezpiecznych mogących się przedostać w nadmiernej ilości do żywności oraz nie powinny powodować zmian organoleptycznych żywności w trakcie jej przechowywania.

W związku z powyższym oferujemy oceny przekazywania obcego smaku i zapachu z opakowania na żywność. Badania te wykonujemy metodą trójkątową lub prostym testem opisowym.

Na próbkach opakowań dokonujemy również ocen wyglądu i trwałości nadruku.

BADANIA KONSUMENCKIE

Włączenie sensorycznych badań konsumenckich, zarówno na etapie wdrażania czy modyfikacji produktu jak i oceny pozycji produktów aktualnie będących na rynku, dostarcza niezbędnych informacji o produkcie i jego postrzeganiu przez konsumenta.

Cele badań konsumenckich:

 • porównanie produktów celem ustalenia pozycji w odniesieniu do konkurencji
 • wybór najlepszej wersji produktu
 • ocena akceptacji / pożądalności produktu
 • ustalenie cech wpływających na ocenę ogólną produktu czyli jego postrzeganie przez konsumentów
 • ustalenie grupy konsumentów preferujących określone produkty

Badania konsumenckie przeprowadzane są z wykorzystaniem starannie wybranych grup konsumentów, spełniających określone kryteria, zależnie od celu przeprowadzonego badania, np. co do upodobań, grupy wiekowej.

Stosowane metody:

 • testy preferencji
 • testy akceptacji
 • testy pożądalności

 

ANALIZY SENSORYCZNE

Analizy organoleptyczne i sensoryczne wybranych grup produktów:

Grupa produktów Metoda badania
– kosmetyki i chemia gospodarcza – prosta metoda opisowa
– metoda parzysta
– metoda trójkątowa
– opakowania – metoda skalowania
– woda – metoda parzysta, pełna o wyborze niewymuszonym

Prosta metoda opisowa

Metoda ta służy do jakościowego opisu poszczególnych cech składających się na ogólną charakterystykę produktu. Metoda ta może pozwolić na zweryfikowanie jakości badanego produktu na zgodność z Polską Normą lub ze Specyfikacją Produktu.

Metoda punktowa

Metoda ta służy do jakościowego i ilościowego opisu poszczególnych cech składających się na ogólną charakterystykę produktu. Ocena poszczególnych cech badanego produktu podawana jest w punktach oraz krótkim opisie charakteryzującym uzyskany punkt.

Metoda skalowania

Metoda ta służy do ilościowego opisu poszczególnych cech składających się na ogólną charakterystykę produktu. Metoda ta polega na ustaleniu poziomu jakości każdej z cech produktu za pomocą wartości liczbowych według odpowiedniej skali.

Ilościowa analiza opisowa i testy profilowania

Metoda ta służy do jakościowego i ilościowego opisu poszczególnych cech składających się na ogólną charakterystykę produktu. Metoda ta przyjmuje założenie, że smakowitość jest kompleksem wielu elementarnych cech smakowo-zapachowych. Na podstawie wstępnej oceny ustalana jest lista elementarnych wyróżników jakości. Każdy z nich jest następnie oceniany ilościowo pod względem natężenia na skali 5 – punktowej. W ten sposób tworzy się profil sensoryczny produktu.

Metoda pozwala na:

 • szczegółowe rozdzielenie smakowitości na wiele składowych i określenie ich intensywności na skali
 • bardzo szczegółowe porównanie wielu produktów i określenie drobnych różnic pomiędzy nimi

Metoda parzysta

Metoda różnicowa, która służy do oceny produktów o zróżnicowanej jakości. Istotą tej metody jest dokonanie wyboru pomiędzy dwiema próbkami pod względem wskazanego wyróżnika jakości.

Metoda trójkątowa

Metoda różnicowa, w której oceniający otrzymuje do oceny trzy próbki: dwie są identyczne, a trzecia różni się jakościowo. Zadaniem oceniających jest wskazanie próbki odmiennej. Metoda ta pozwala stwierdzić czy istnieje istotna różnica pomiędzy dwiema próbkami produktu na wskutek np. wprowadzenia zmian w recepturze, procesie technologicznym lub w czasie przechowywania.

Zapraszamy Państwa do pobrania najnowszego Katalogu Sektorowego JARS dla obszaru Kosmetyków

Pobierz broszurę