Systemy jakości – wdrażanie i weryfikacja

Dobra Praktyka Produkcyjna GMP (Good Manufacturing Practice) i Dobra Praktyka Higieniczna – GHP (Good Hygienic Practice) są podstawą działania każdej firmy, niezależnie od branży w jakiej prowadzi swoją działalność. Bez stosowania tych zasad nie można wprowadzić wymaganego prawem w sektorze spożywczym systemu HACCP oraz wymaganych opcjonalnie systemów: ISO 22000, BRC CP, IFS HPC. Wszystkie wymienione systemy jakości pozwalają sprostać wymaganiom zapewniającym bezpieczeństwo wytwarzanych produktów.

Wieloletnie doświadczenia JARS S.A. pozwalają od strony praktycznej opracowywać i wdrażać dokumentację przeznaczoną dla każdej branży sektora spożywczego i kosmetycznego.

GMP/GHP

Wprowadzane zasady GMP/GHP oparte są o obowiązujące przepisy i standardy. Uwzględniają specyfikę zakładu, uwarunkowania zewnętrzne i mentalność pracowników. Opracowane procedury i instrukcje codziennego postępowania są dla Nich przyjazne i łatwe do stosowania.

Standardy GMP/GHP zapewniają wysoką jakość surowców i komponentów użytych do produkcji wyrobu końcowego oraz kontrolę nad ich pochodzeniem. Ponadto, stanowią zbiór procedur i instrukcji umożliwiających zapewnienie bezpiecznej produkcji na wszystkich etapach łańcucha wytwarzania.

Nasi specjaliści potrafią opracować powyższe zasady. Setki wdrożonych dokumentacji oraz doświadczenie nabyte podczas współpracy z różnymi grupami pracowników gwarantują profesjonalne działania.

Na zakończenie opracowania i wdrażania systemu przeprowadzony zostaje audit wewnętrzny. Jego wyniki pozwalają na ocenę funkcjonowania GMP/GHP w zakładzie oraz skuteczności działania opracowanej dokumentacji.

HACCP

HACCP czyli analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli, jest systemem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, kosmetyków oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń we wszystkich etapach produkcji i dystrybucji żywności czy też kosmetyków.

Nasi specjaliści w oparciu o swoje przygotowanie zawodowe i wieloletnie doświadczenie potrafią trafnie ocenić takie ryzyko i zaproponować działania zapobiegawcze.

Na zakończenie opracowania i wdrażania systemu przeprowadzamy audyt wewnętrzny, potwierdzający funkcjonowanie systemu.

Poza standardowym procesem audytowania można wyodrębnić audyt częściowy (wybiórczy, czyli tzw. wskazany), który służy ocenie wybranego procesu (np. danej linii technologicznej produktu) oraz audit pełny, mający na celu potwierdzenie spełnienia przez firmę określonych wymagań i tym samym przygotowanie jej do certyfikacji.

Dodatkowo przeprowadzamy audyty dostawców polegające na pełnym audycie całego procesu produkcji lub dostaw, w tym stosowanych procedur, użytych materiałów, użytych technologii i kompetencji zatrudnionych osób. Każdy rodzaj audytu odbywa się po uzgodnieniu z klientem jego celu i zakresu.

Jaki jest cel wprowadzania systemów jakości?

  • MINIMALIZACJA RYZYKA – analiza ryzyk i szans umożliwiająca zwiększenie zdolności organizacyjnych;
  • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I ELIMINACJA KOSZTÓW – właściwe zasady zarządzania podnoszą efektywność organizacji;
  • WIEDZA I DOŚWIADCZENIE – podnoszenie kompetencji personelu;
  • KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU – systemu otwierają drogę na nowe rynki i ułatwiają zdobycie uznania na rynkach.

Dlaczego warto nam zaufać?

  • NAJLEPSI SPECJALIŚCI – Badania laboratoryjne, szkolenia prowadzone są przez osoby wysoko wykwalifikowane, posiadające fachową wiedzę praktyczną;
  • KONKURENCYJNE CENY – Wycena zapytań jest adekwatna do realiów rynkowych przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług;
  • SZEROKI ZAKRES USŁUG – akredytacja szerokiego zakresu metodyk badawczych, współpraca z innymi laboratoriami badawczymi, instytucjami, uczelniami;
  • PRAKTYCZNE PODEJŚCIE – dzięki doświadczeniu nasze szkolenia mają praktyczny wymiar i dostarczają szerokiego zakresu wiedzy;
  • ZROZUMIENIE – wieloletnia praktyka umożliwia nam zrozumienie potrzeb i problemów firm w głównej mierze produkcyjnych.