Ślad węglowy

JARS S.A. świadczy unikalne na polskim rynku usługi związane z analizą śladu węglowego, a tym samym pomaga w optymalizacji procesów i zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, nie tylko w skali lokalnej, ale także na rynku międzynarodowym.

Co to jest ślad węglowy?

Ślad węglowy (ang. Carbon footprint) definiowany jest jako całkowita ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych przez ORGANIZACJĘ, WYDARZENIE, PRODUKT lub przez KONKRETNĄ OSOBĘ w cyklu życia.

Jest on także ujmowany jako CAŁKOWITA SUMA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez konkretną OSOBĘ, ORGANIZACJĘ, WYDARZENIE lub PRODUKT.

Ślad węglowy obejmuje emisje DWUTLENKU WĘGLA, METANU, PODTLENKU AZOTU i innych GAZÓW SZKLARNIOWYCH (cieplarnianych) wyrażoną w ekwiwalencie CO2.

Miarą śladu węglowego jest tCO2e – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla.

 

Nie ma znaczenia w jakiej branży działa Twoja firma.
Ślad węglowy obliczamy dla każdego produktu oraz każdej organizacji.

 

Obliczenie śladu węglowego dla organizacji

W przypadku organizacji obliczamy ślad węglowy w następujących zakresach:

Zakres 1
Obejmuje emisje bezpośrednie

Zakres 2
Obejmuje emisje pośrednie energetyczne

Zakres 3
Obejmuje UPSTREAM / DOWNSTREAM

Obliczenie śladu węglowego dla produktu

W przypadku produktu dokonujemy obliczenia w następujących zakresach:

 • Od „kołyski” do „grobu” (ang. from cradle to gate), wówczas uwzględnia się wszystkie etapy od wydobycia surowców do utylizacji;
 • Od „kołyski” do bramy klienta (ang. from cradle to gate), gdzie liczone są etapy od wydobycia surowców po dostarczenie gotowego produktu do klienta (należy pamiętać o procesie transportu do klienta).

Przyczyny obliczania śladu węglowego przez przedsiębiorców

W przypadku obliczania śladu węglowego dla organizacji, decydujące znaczenie w podjęciu decyzji mają następujące czynniki:

 • wysoka świadomość proekologiczna firmy;
 • strategia wspólnej wartości – podnoszą konkurencyjność przedsiębiorstwa, poprawiając jednocześnie warunki bytowe społeczności lokalnych, w otoczeniu których prowadzi ono swoją działalność;
 • względy marketingowe, PRowe, chęć rozszerzenia raportu CSR w firmie;
 • od 2014 roku wszystkie firmy zatrudniające powyżej 500 osób są zobligowane do raportowania pozafinansowego.

Natomiast przy obliczaniu śladu węglowego produktu, decydujące znaczenie mają:

 • zdobycie przewagi konkurencyjnej wytwarzanych przez firmę dóbr;
 • wymagania rynku, czyli oczekiwanie ze strony kontrahentów;
 • produkt staje się bardziej atrakcyjny dla samego producenta. Jeżeli kupowany produkt cechuje się niższym śladem węglowym niż konkurencji, to świadczy to odpowiedzialności producenta, który z jednej strony chroni środowisko naturalne, a z drugiej optymalizuje procesy w firmie. To zazwyczaj przekłada się na oszczędności finansowe, tworząc możliwości rozwoju.

 

Ślad węglowy jest najbardziej mierzalnym, wiarygodnym i międzynarodowym narzędziem, które daje porównywalne wyniki firm z całego świata, działających w tym samym sektorze.

Jeżeli firma raportuje pozafinansowo, wtedy stosuje ślad węglowy jako wymierny wskaźnik pokazujący
postęp redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 

Na jakiej podstawie mierzymy ślad węglowy

Określanie śladu węglowego jest sformalizowane, ze względu na KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA PORÓWNYWALNOŚCI.

Opiera się na międzynarodowych, lub krajowych STANDARDACH i WYTYCZNYCH, w tym:

 • PAS 2050 – szczegółowy opis sposobu obliczania, oparty na normach: ISO 14021, ISO 14040, ISO 14044:2006 i wytycznych IPCC;
 • WRI GHG Protocol;
 • Carbon Disclosure Project;
 • Metody opracowane przez Europejskie Centrum Badawcze (JRC);
 • Normy: ISO 2013: 14067 oraz ISO 14064.

Częstą praktyką jest WERYFIKACJA RAPORTOWANEGO ŚLADU WĘGLOWEGO przez niezależnego weryfikatora.

Ślad węglowy krok po kroku… 

 • Etap 1 / Określenie w jakim celu obliczamy ślad węglowy;
 • Etap 2 / Określenie granic opisywanego systemu;
 • Etap 3 / Zebranie danych wejściowych i wyjściowych;
 • Etap 4 / Obliczenie emisji gazów cieplarnianych dla każdego elementu;
 • Etap 5 / Zamiana wartości GHG na CO2e;
 • Etap 6 / Raport i opracowanie wyników.

Jakie usługi oferuje JARS S.A. w obszarze śladu węglowego? 

 • Oszacowanie śladu węglowego dla PRODUKTU / ORGANIZACJI / WYDARZENIA;
 • Analiza sensowności / potrzeby oszacowania śladu węglowego w danej firmie;
 • Weryfikacja i potwierdzenie przez JARS S.A. poprawności obliczenia śladu węglowego przez inną jednostkę;
 • Cykliczna aktualizacja obliczeń śladu węglowego;
 • Webinaria.

Korzyści przedsiębiorcy z obliczenia śladu węglowego: 

 • Poznanie realnej wielkości emisji gazów cieplarnianych podczas procesu produkcji każdego produktu. Uświadomienie, który element ma największy wpływ na zanieczyszczenie środowiska;
 • Optymalizacja procesu produkcyjnego poprzez m. in. zwiększenie efektywności energetycznej, korzystanie z lokalnych dostawców czy zlikwidowanie tzw. pustych przebiegów w transporcie;
 • Dokładne określenie swojej pozycji na rynku względem innych podobnych zakładów, biorących pod uwagę ślady węglowe swoich produktów;
 • Możliwość bycia firmą transparentną, zaufaną i konkurencyjną (raportowanie do CDP)
  w porównaniu do innych firm, które śladu węglowego nie policzyły. Raportowanie emisji gazów cieplarnianych stało się istotnym narzędziem komunikowania przez największe przedsiębiorstwa, szczególnie te notowane na giełdzie;
 • Możliwość opracowania koncepcji biznesowej opartej na niskim śladzie węglowym, opartej na ograniczeniu zużycia surowców i zintensyfikowanie współpracy z dostawcami o niskim bilansie węgla;
 • Przedsiębiorca znając swoje wielkości CF, powinien wspierać lokalne działania podejmowane w celu redukcji emisji przez badania alternatywnych konfiguracji produktów, surowców i procesów oraz identyfikowanie lokalnych źródeł emisji;
 • Spełnianie oczekiwań najbardziej wymagających klientów w celu zdobycia pozycji lidera rynku i zwiększenia świadomości konsumentów w zakresie ochrony środowiska;
 • Możliwość używania niezależnego oznakowania weryfikacyjnego w marketingu i komunikacji;
 • Obliczenie śladu węglowego w firmie może być częścią strategii odpowiedzialnego biznesu (CSR);
 • Firma z policzonym śladem węglowym może bez przeszkód przedstawiać oferty swoich produktów zagranicznym kontrahentom, którzy wymagają informacji o wartości śladu węglowego.

 

Aby polskie produkty i usługi mogły skutecznie konkurować z produktami i usługami pochodzącymiz krajów Europy zachodniej, powinniśmy analizować / obliczać ślad węglowy i na tej podstawie optymalizować procesy i zwiększać konkurencyjność firm.

 

Dlaczego współpraca z JARS S.A.?

Tworzymy unikalny na polskim rynku zespół specjalistów, posiadających wieloletnie, praktyczne doświadczenie w obliczeniach i weryfikacji śladu węglowego dla produktów i organizacji oraz w analizie środowiskowych aspektów CSR, a także w nadzorowaniu takich projektów.

Porozmawiajmy o śladzie węglowym w Twojej firmie:

Katarzyna Chudyk – Powińska
Dyrektor Działu Ochrony Środowiska
mobile: +48 532 721 908
e-mail: k.chudyk@jars.pl