Badania sensoryczne – analiza badań

Pracownia Badań SensorycznychPracownia Badań Sensorycznych JARS S.A. spełnia wymagania normy PN-ISO 8589:2010, co gwarantuje standaryzowane warunki analiz, minimalizujących wpływ otoczenia na przeprowadzane badania. Wyposażona jest w niezależne stanowiska do wykonywania ocen produktów spożywczych, wody, kosmetyków i chemii gospodarczej, a także opakowań. Analizy sensoryczne wykonywane są przez odpowiednio wyszkolony i posiadający wieloletnie doświadczenie zespół oceniający, o sprawdzonej wrażliwości zmysłów. Pracownia Badań Sensorycznych JARS S.A. posiada największy w kraju zakres akredytacji.

OCENA ŻYWNOŚCI

Badań sensorycznych żywności dokonujemy stosując poniższe metody:

 • prosty test opisowy
 • metodę punktową
 • metodę skalowania w skali 1-6
 • metodę parzystą
 • metodę trójkątową
 • ilościową analizę opisową
 • testy profilowania

Badania te pozwalają na uzyskanie powtarzalnych i obiektywnych informacji o produkcie, jego charakterystycznych cechach.

Analiza sensoryczna ma praktyczne zastosowanie w:

 • weryfikacji produktu z wymaganiami norm lub specyfikacji Klienta
 • sprawdzeniu wpływu zmian surowców czy procesu technologicznego na jakość żywności
 • ocenie stabilności partii
 • dokonaniu wyboru dostawcy, na podstawie jakości sensorycznej proponowanych przez niego surowców
 • opracowywaniu nowych produktów, wyborze najlepszej wersji produktu spośród kilku prototypów

OCENA WODY DO SPOŻYCIA

Badania sensoryczne pozwalają na ocenę akceptowalności sensorycznej wody pitnej oraz potencjalnego zagrożenia jej jakości zdrowotnej czy technologicznej. Smak i zapach wyczuwany w wodzie może wynikać z obecności związków organicznych i nieorganicznych pochodzenia naturalnego np. związki humusowe, składniki mineralne, jak i antropogenicznego np. związki fenolowe, ropopochodne itp.Badania sensoryczne wody obejmują ilościową ocenę smaku i zapachu metodą parzystą pełną o wyborze niewymuszonym wobec wody odniesienia nie posiadającej żadnego smaku i zapachu.

W przypadku oceny wyników na zgodność z rozporządzeniem dotyczącym wody przeznaczonej do spożycia podajemy również ocenę jakościową:

 • akceptowalny lub nieakceptowalny

BADANIA KONSUMENCKIE

Włączenie sensorycznych badań konsumenckich, zarówno na etapie wdrażania czy modyfikacji produktu jak i oceny pozycji produktów aktualnie będących na rynku, dostarcza niezbędnych informacji o produkcie i jego postrzeganiu przez konsumenta.Cele badań konsumenckich:

 • porównanie produktów celem ustalenia pozycji w odniesieniu do konkurencji
 • wybór najlepszej wersji produktu
 • ocena akceptacji / pożądalności produktu
 • ustalenie cech wpływających na ocenę ogólną produktu czyli jego postrzeganie przez konsumentów
 • ustalenie grupy konsumentów preferujących określone produkty

Badania konsumenckie przeprowadzane są z wykorzystaniem starannie wybranych grup konsumentów, spełniających określone kryteria, zależnie od celu przeprowadzonego badania, np. co do upodobań, grupy wiekowej.

Stosowane metody:

 • testy preferencji
 • testy akceptacji
 • testy pożądalności

ANALIZY SENSORYCZNE

Analizy organoleptyczne i sensoryczne wybranych grup produktów:

Grupa produktów Metoda badania
– przetwory mięsne
– przetwory rybne
– wyroby garmażeryjne
– oleje oraz tłuszcze roślinne i zwierzęce
– wyroby cukiernicze oraz ciastkarskie
– mleko i przetwory mleczne
– napoje i soki
– napoje alkoholowe
– kawa
– herbata
– przetwory owocowo-warzywne
– przetwory zbożowe
– koncentraty spożywcze
– przyprawy
– prosta metoda opisowa
– metoda punktowa
– metoda skalowania w skali 1-6
– ilościowa analiza opisowa i testy profilowania
– metoda parzysta
– metoda trójkątowa
– woda – metoda parzysta, pełna o wyborze niewymuszonym

Prosta metoda opisowa

Metoda ta służy do jakościowego opisu poszczególnych cech składających się na ogólną charakterystykę produktu. Metoda ta może pozwolić na zweryfikowanie jakości badanego produktu na zgodność z Polską Normą lub ze Specyfikacją Produktu.

Metoda punktowa

Metoda ta służy do jakościowego i ilościowego opisu poszczególnych cech składających się na ogólną charakterystykę produktu. Ocena poszczególnych cech badanego produktu podawana jest w punktach oraz krótkim opisie charakteryzującym uzyskany punkt.

Metoda skalowania

Metoda ta służy do ilościowego opisu poszczególnych cech składających się na ogólną charakterystykę produktu. Metoda ta polega na ustaleniu poziomu jakości każdej z cech produktu za pomocą wartości liczbowych według odpowiedniej skali.

Ilościowa analiza opisowa i testy profilowania

Metoda ta służy do jakościowego i ilościowego opisu poszczególnych cech składających się na ogólną charakterystykę produktu. Metoda ta przyjmuje założenie, że smakowitość jest kompleksem wielu elementarnych cech smakowo-zapachowych. Na podstawie wstępnej oceny ustalana jest lista elementarnych wyróżników jakości. Każdy z nich jest następnie oceniany ilościowo pod względem natężenia na skali 5 – punktowej. W ten sposób tworzy się profil sensoryczny produktu.

Metoda pozwala na:

– szczegółowe rozdzielenie smakowitości na wiele składowych i określenie ich intensywności na skali
– bardzo szczegółowe porównanie wielu produktów i określenie drobnych różnic pomiędzy nimi

Metoda parzysta

Metoda różnicowa, która służy do oceny produktów o zróżnicowanej jakości. Istotą tej metody jest dokonanie wyboru pomiędzy dwiema próbkami pod względem wskazanego wyróżnika jakości.

Metoda trójkątowa

Metoda różnicowa, w której oceniający otrzymuje do oceny trzy próbki: dwie są identyczne, a trzecia różni się jakościowo. Zadaniem oceniających jest wskazanie próbki odmiennej. Metoda ta pozwala stwierdzić czy istnieje istotna różnica pomiędzy dwiema próbkami produktu na wskutek np. wprowadzenia zmian w recepturze, procesie technologicznym lub w czasie przechowywania.

Zapraszamy Państwa do pobrania najnowszego Katalogu Sektorowego JARS dla obszaru Żywności

Pobierz broszurę