Osady ściekowe

Osady ściekowe stanowią odpad z procesów oczyszczania ścieków i wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Mogą być stosowane, jeżeli są ustabilizowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania mając na uwadze eliminacje zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzi.

Odzysk komunalnych osadów ściekowych polega na stosowaniu:

  • w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz;
  • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu;
  • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;
  • do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne;
  • przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Mając na uwadze powyższe firma JARS S.A. oferuje wykonanie akredytowanych badań komunalnych osadów ściekowych i gruntów, na których osady te mają być stosowane, w pełnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Badania obejmują wykonanie:

  • analiz fizykochemicznych;
  • analiz mikrobiologicznych;
  • analiz parazytologicznych.

Ponadto proponujemy Państwu sporządzenie opinii ekologicznych o właściwościach osadów ściekowych i możliwościach ich wykorzystania oraz szacowanie dawki osadu w oparciu o wyniki analizy gleby i osadu.