Paliwa alternatywne SRF, Biomasa, Paliwa stałe

JARS S.A. oferuje akredytowane badania paliw w obszarze:

Paliw stałych:

  • węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, przetworzone paliwa stałe;
  • biopaliwa stałe – biomasa stała.

Paliw wtórnych SRF oraz surowców do produkcji paliw z odpadów w zakresie:

  • parametrów, które charakteryzują przydatność paliwa do celów energetycznych: wartość opałowa, ciepło spalania, zawartość wilgoci, popiołu oraz węgla całkowitego;
  • parametrów, które mają negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz na stosowane w procesie spalania i współspalania instalacje technologiczne: zawartość azotu, zawartość siarki całkowitej oraz zawartość chloru.

Ponadto określamy zawartość biomasy w paliwach wtórnych SRF oraz surowcach do produkcji paliw z odpadów.