Projekt planu remediacji

Rozpoczynając procedurę remediacyjną, po ocenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, w pierwszym kroku należy wystąpić do właściwej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z wnioskiem o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt planu remediacji. Jest to dokument określający wszelkie okoliczności związane z remediacją terenu zanieczyszczonego, tj. charakterystyka terenu zanieczyszczonego wraz z dokładną identyfikacja zanieczyszczenia, analiza wpływu zanieczyszczenia na środowisko oraz zdrowie człowieka, sposób i czas wykonania remediacji. Po przedłożeniu projektu planu remediacji, właściwa Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, wydaje stosowną decyzję, po której można przystąpić do wykonywania remediacji.

 

 

  • Rozpoznanie zasięgu i stopnia zanieczyszczeń jest niezbędne w przypadku doboru odpowiedniej metody oczyszczania. Informacje uzyskane podczas prac rozpoznawczych mają zasadniczy wpływ na koszt oraz skuteczność kolejnych etapów remediacyjnych.
  • Opracowanie projektu planu remediacji zawierającego propozycje działań naprawczych. Projekt planu remediacji jest uzgadniana i zatwierdzana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w drodze decyzji administracyjnej.
  • W zależności od rodzaju i stopnia skażenia oraz szeregu czynników dodatkowych, remediację gruntu przeprowadzamy poza miejscem skażenia – metodą EX SITU lub w miejscu skażenia – metodą IN SITU.