Pozwolenia Zintegrowane

Uzyskanie bądź aktualizacja pozwolenia zintegrowanego wiąże się z koniecznością sporządzenia tzw. „raportu początkowego”, zawierającego informacje dotyczące stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami stwarzającymi ryzyko.

 

 

 

 

 

 

Firma JARS oferuje kompleksową usługę w następującym zakresie:

  • Etap I: Ocena ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi, wód gruntowych
  • Etap II: Ocena konieczności opracowania raportu początkowego
  • Etap III: W przypadku stwierdzenia konieczności opracowania raportu początkowego:
  • Określenie zakresu wstępnych badań jakości gruntów i wód podziemnych
  • Dobór strategii poboru próbek (ilość próbek, lokalizacja otworów badawczych, głębokość odwiertów)
  • Opracowanie kosztorysu prac
  • Etap IV: Prace terenowe (pobór próbek) wraz z wykonaniem badań w akredytowanym laboratorium
  • Etap V: Opracowanie raportu początkowego stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie/zmianę pozwolenia
    zintegrowanego

Przed przystąpieniem do zakończenia eksploatacji instalacji, dla której wymagany był raport początkowy, konieczne jest wykonanie raportu końcowego o stanie zanieczyszczenia środowiska gruntowowodnego na terenie zakładu. Raport końcowy sporządza się w sposób umożliwiający ilościowe porównanie zawartych w nim wyników badań z wynikami pomiarów zawartymi w raporcie początkowym.