Raporty o oddziaływaniu na środowisko

JARS S.A. oferuje profesjonalne usługi w zakresie przygotowywania raportów o oddziaływaniu na środowisko, wraz z przeprowadzeniem całej procedury administracyjnej mającej na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Raport o oddziaływaniu na środowisko jest głównym elementem oceny oddziaływania na środowisko. W raporcie zamieszcza się informację na temat wpływu planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska (powietrze, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, hałas) oraz na formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000.

Raport o oddziaływaniu na środowisko stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W zależności od rodzaju inwestycji może być on dokumentem obowiązkowym lub fakultatywnym.

Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko obligatoryjnie wymagają przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa I). Wykonanie takiej oceny może być także wymagane dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa II). W tym przypadku wykonuje się Kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z podziałem na grupy został zamieszczony w rozporządzeniu Rady Ministrów Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397).

W ramach kompleksowej obsługi oferujemy przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych stanowiących jeden z elementów oceny oddziaływania na środowisko.