Raporty początkowe i końcowe

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami uzyskanie bądź aktualizacja pozwolenia zintegrowanego wiąże się z koniecznością sporządzenia tzw. „raportu początkowego”, zawierającego informacje dotyczące stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami stwarzającymi ryzyko.

Obszerny wykaz substancji stwarzających ryzyko został określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. (CLP).

JARS S.A. oferuje kompleksową usługę w następującym zakresie:

  • Etap I: Ocena ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi, wód gruntowych;
  • Etap II: Ocena konieczności opracowania raportu początkowego;
  • Etap III: W przypadku stwierdzenia konieczności opracowania raportu początkowego: 1) Określenie zakresu wstępnych badań jakości gruntów i wód podziemnych; 2) Dobór strategii poboru próbek (ilość próbek, lokalizacja otworów badawczych, głębokość odwiertów); 3) Opracowanie kosztorysu prac.
  • Etap IV: Prace terenowe (pobór próbek) wraz z wykonaniem badań w akredytowanym laboratorium;
  • Etap V: Opracowanie raportu początkowego stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie/zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Przed przystąpieniem do zakończenia eksploatacji instalacji, dla której wymagany był raport początkowy, konieczne jest wykonanie raportu końcowego o stanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie zakładu.

Raport końcowy sporządza się w sposób umożliwiający ilościowe porównanie zawartych w nim wyników badań z wynikami pomiarów zawartymi w raporcie początkowym.

W celu odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku konkretnej instalacji zachodzi obowiązek przygotowania raportu początkowego, oferujemy przeprowadzenie tzw. analizy ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.