Realizacja projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego JARS Sp. z o.o.”

W ramach realizacji projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego JARS Sp. z o.o.” dofinansowanego z Funduszy Europejskich – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw JARS S.A. opracowała i wprowadziła do oferty nowe metody badawcze w zakresie:

Jakości i Bezpieczeństwa Żywności /Poznaj ofertę/

 • Badanie pestycydów i mykotoksyn w próbkach żywności.

Analiza żywności pod kątem obecności pestycydów jest obowiązkowa i jest warunkiem dopuszczenia produktu do sprzedaży. Regulacje prawne określają maksymalne dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów. Producenci żywności muszą prowadzić kontrolę wytwarzanych produktów, a w celu zapewnienia jakości również kontrolę surowców. W ramach prac badawczo-rozwojowych Laboratorium JARS opracowało metodę analizy wybranych pestycydów oraz mikotoksyn w próbkach żywności. Maksymalny dopuszczalny poziom pozostałości pestycydów i mikotoksyn w żywności reguluje Rozporządzenie Komisji WE nr 459/2010 z dn. 27 maja 2010 (z późn.zm.) oraz  Rozporządzenie Komisji WE nr 1881/2006 z dn. 19 grudnia 2006 (z późn. zm.). Większość mikotoksyn jak i znaczna część pestycydów wykazuje szkodliwe działanie już przy bardzo niskich stężeniach rzędu mikrogramów na kilogram stąd też istnieje bardzo duże zapotrzebowanie identyfikowania oraz oznaczania pestycydów i mikotoksyn w żywności przy użyciu metod o dużej selektywności oraz czułości. Dobór odpowiedniej metody badawczej w dużej mierze uwarunkowany jest rodzajem produktu spożywczego oraz strukturą i budową chemiczną oznaczanego zanieczyszczenia. Większość pestycydów należy do stabilnych termicznie związków chemicznych, stąd też do ich rutynowych oznaczeń powszechnie są stosowane metody chromatografii gazowej sprzężoną z tandemową spektrometrią masową. Natomiast do związków polarnych, nietrwałych i niestabilnych termicznie stosuje się wysokosprawną chromatografię cieczową. Oferuje ona optymalne warunki rozdzielenia chromatograficznego a jej sprzężenie z tandemowymi analizatorami mas umożliwia dokonanie oznaczeń bardzo polarnych pestycydów na poziomie stężeń porównywalnym lub niższym niż oferuje chromatografia gazowa.

Opracowane metody badawcze pozwalają na obniżenie kosztów badania oraz skrócenie czasu oczekiwania na wyniki.

Pestycydy w żywności oznaczamy z zastosowaniem GC-MS/MS oraz LC-MS/MS. Natomiast mikotoksyny badamy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej LC-MS/MS.

Weryfikacji Deklaracji Marketingowej Kosmetyków /Poznaj ofertę/

 • Metody badań aparaturowych skóry;
 • Weryfikacja deklaracji marketingowej w czasie pobytu produktu na rynku.

Podstawowym i głównym narzędziem prawnym, który scala wszystkie dotychczasowe regulacje odnośnie bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych.

Dokument ten w pełni ujednolicił przepisy prawne obowiązujące na terenie Unii Europejskiej i tym samym wyeliminował rozbieżności pomiędzy ustawodawstwem unijnym a lokalnym w poszczególnych krajach. Rozporządzenie 1223/2009/WE wniosło liczne zmiany, które miały na celu zwiększenie poziomu ochrony zdrowia użytkowników poprzez zachowanie nadzoru nad bezpieczeństwem kosmetyków oraz większej przejrzystości ich właściwości czyli tzw. „deklaracji marketingowych”. W świetle Rozporządzenia 1223/2009/WE, deklaracje marketingowe stanowią kluczowe informacje o kosmetyku i przede wszystkim dotyczą opisu właściwości produktu, jego składu, zawartości bądź efektów działania po zastosowaniu danego produktu. W lipcu 2013 Komisja Europejska przyjęła listę wspólnych kryteriów dotyczących uszczegółowiania oświadczeń stosowanych przez producentów na opakowaniach  produktów kosmetycznych.

Wybór odpowiednich dowodów potwierdzających deklarację marketingową umieszczoną na opakowaniu kosmetyków należy do obowiązków osoby odpowiedzialnej. Zgodnie z dobrą praktyką, wszelkie badania stosowane do potwierdzania deklaracji marketingowych muszą być odpowiednio zaprojektowane, zwalidowane, w pełni wiarygodne i powtarzalne, a także powinny uwzględniać wszelkie kwestie etyczne.

W celu potwierdzenia deklaracji marketingowych należy wykonać badania dedykowane do wskazanego zakresu właściwości produktu. Jednym ze sposobów potwierdzenia deklaracji są badania aparaturowe z wykorzystaniem dedykowanej aparatury badawczej.

Kompleksowa usługa naszej firmy dotyczy badań umożliwiających potwierdzenie deklaracji marketingowych. Zakres ten obejmuję przede wszystkim badania aparaturowe skóry. Badania aparaturowe przeprowadza się w celu uzyskania obiektywnych wyników testów użytkowych. Analiza instrumentalna potwierdza stopnień działania badanego produktu kosmetycznego.

Za pomocą nieinwazyjnych metod dokonuje się oceny działania badanych preparatów na podstawie pomiaru u wytypowanych probantów, poszczególnych parametrów skóry tj.:

 • poziom nawilżenia;
 • poziom natłuszczenia – sebum;
 • elastyczność;
 • kolor skóry;
 • przebarwienia (poziom melaniny w skórze);
 • zaczerwienienie skóry (erythema);
 • poziom przeznaskórkowej utraty wody – TEWL;
 • pH skóry;
 • analiza zmarszczek – analiza długości, głębokości;
 • analiza topografii skóry – stanu jej powierzchni (gładkość, szorstkość, poziom łuszczenia się warstwy rogowej naskórka, poziom zmarszczek).

Jedną z kluczowych deklaracji jakościowych na etykiecie kosmetyku jest wartość współczynnika SPF (Sun Protection Factor). Współczynnik ten określa, o ile czasu dłużej możemy przebywać na słońcu – po zastosowaniu danego preparatu – do momentu wystąpienia zaczerwienienia skóry, w porównaniu do analogicznego czasu pobytu na słońcu – czyli bez ochrony skóry. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie z zakresu UV może powodować wiele problemów skórnych. Promieniowanie UV jest kluczowym czynnikiem który przyczynia się do starzenia się skóry. Aby nie narażać skóry na ryzyko szkodliwego działania promieniowania słonecznego powinno się stosować kosmetyki z filtrami przeciwsłonecznymi  czyli SPF. Obecnie na rynku jest szeroki wybór kosmetyków o różnorodnych faktorach SPF tj. od 2 do >50. Stąd też obowiązkiem producenta jest potwierdzenie badaniami laboratoryjnymi deklarowanej wartości współczynnika zamieszczonego na etykiecie kosmetyku.

Laboratorium JARS oferuje badanie umożliwiające wyznaczenie współczynnika SPF. Badanie współczynnika ochrony przeciwsłonecznej (SPF) wykonuje się metodą in vitro przy użyciu specjalistycznego spektrofotometru imitującego światło słoneczne oraz płytek PMMA. Metoda wyznaczania efektywności ochrony przeciwsłonecznej kosmetyków z filtrami UV, umożliwia obiektywne potwierdzenie deklarowanego przez producenta działania preparatu w zakresie poziomu ochrony przed promieniowaniem UV. Metoda ta pozwala na określanie wartości współczynnika SPF metodą in-vitro i tym samym

 • potwierdzenie obecności filtrów UVA i UVB;
 • ocenę skuteczności ochrony przeciwsłonecznej UVA/UVB wg skali Boots’a;
 • wyznaczenie czynnika rumienia – Erythema;
 • wyznaczenie krytycznej długości fali;
 • potwierdzenie deklaracji wodoodporności produktu.

Ochrony środowiska

Usługa rozpoznania i klasyfikacji odpadów nieznanego pochodzenia polega na wstępnej identyfikacji odpadów bezpośrednio w terenie, ocenie organoleptycznej (barwa, zapach, stan skupienia, konsystencja i inne właściwości fizyczne), analizach laboratoryjnych m.in. z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) i wykorzystaniu detekcji spektrometrią mas (MSD), przy bezpośredniej analizie ekstraktu próbki za pomocą rozpuszczalników organicznych o różnym stopniu polarności oraz pracach studialnych, mających na celu ustalenie procesu powstawania odpadów.

Dzięki usłudze kompleksowego rozpoznania i klasyfikacji odpadów nieznanego pochodzenia, istnieją możliwości:

 • określenia właściwości fizycznych i chemicznych odpadu, w tym właściwości niebezpiecznych;
 • stwierdzenia właściwego rodzaju odpadu i nadania jemu poprawnego kodu, zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów;
 • określenia właściwego sposobu postępowania z odpadem;
 • wyznaczenie kierunków unieszkodliwiania lub przetwarzania odpadu;
 • przedstawienia sposobu neutralizacji ich negatywnego wpływu na środowisk gruntowo-wodne.

Jednakże, nawet szeroki zakres badań może nie zagwarantować pełnej identyfikacji odpadu ale dokładnie wykonana procedura rozpoznania i klasyfikacji, zawierająca wszystkie etapy postępowania pozwoli ocenić jakie ryzyko odpad może stanowić dla środowiska i/lub życia i zdrowia człowieka. Dzięki temu zostaną wyszczególnione odpowiednie środki ostrożności, dostoswane do właściwości odpadu i określone procedury postępowania, aż do pełnej neutralizacji odpadu oraz jego ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska.

 • Oczyszczania terenów zanieczyszczonych przy wykorzystaniu rodzimych gatunków roślin oraz skał i minerałów /Poznaj ofertę/

Oferowana usługa remediacyjna, obejmuje wszystkie etapy, od etapu rozpoznania zanieczyszczenia, poprzez charakterystykę terenu pod względem budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, przygotowanie niezbędnych dokumentacji, po wykonanie remediacji wybranymi metodami, na badaniach końcowych, potwierdzających efekt ekologiczny kończąc.

METODA IN SITU – FITOREMEDIACJA

Jest to metoda, która wykorzystuje właściwości różnych gatunków roślin i ich odpowiedzi fizjologiczne na zastane zanieczyszczenie. Fitoremediację można stosować zarówno do zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi, jak również metalami ciężkimi. Najlepsze efekty są możliwe do osiągniecia w przypadku gleb umiarkowanie zanieczyszczonych, gdzie czas trwania procesu może być relatywnie krótki (około 3 lata).

Metoda jest do zastosowania na powierzchniach zanieczyszczonych, które mogą być wyłączone na pewien czas z innego użytkowania niż polegające na uprawie roślin oczyszczających glebę.

METODA IN SITU – SOLIDYFIKACJA

Solidyfikacje rozważa się do zastosowania na terenach, na których inne metody remediacji nie są możliwe do wykonania z przyczyn technicznych, jak również ekonomicznych. Proces solidyfikacji prowadzimy na dwa sposoby, uzależnione od lokalnych uwarunkowań glebowych, infrastrukturalnych oraz rodzaju pokrywy roślinne, występującej w remediowanym miejscu. Demobilizowanie metali ciężkich odbywa się przed wszystkim poprzez podnoszenie odczynu gleby przy zastosowaniu zabiegu wapnowania.

W przypadku powierzchni zanieczyszczonych pozbawionych pokrywy roślinnej, warstwa kruszywa wraz z materiałem ilastym najczęściej przykrywana jest warstwą czystej gleby na której nasadzana jest roślinność (głównie zielna).

Tereny zanieczyszczone, kwalifikujące się do przeprowadzenia unieszkodliwienia zanieczyszczenia metodą solidyfikacji wyodrębniane są na podstawie badań identyfikacji zanieczyszczenia, testów mobilności pierwiastków oraz analizy ryzyka zdrowotnego zanieczyszczonego gruntu na życie i zdrowie człowieka. Z założenia czynności związane z procesem solidyfikacji wykonywane są jednorazowo na danej powierzchni zanieczyszczonej.