Remediacje metodą ex-situ, insitu, fitoremediacje

W zależności od rodzaju i stopnia skażenia gruntu oraz szeregu czynników dodatkowych, remediacji gruntu przeprowadzamy poza miejscem skażenia – metodą EX SITU lub w miejscu wystąpienia skażenia – metodą IN SITU.

Remediacja

 • In situ
  • Stabilizacja i przykrycie: m.in. solidyfikacja, przykrycie zanieczyszczenia, bariery naturalne i sztuczne w tym reaktywne z dodatkiem substancji chemicznych;
  • Stymulacja bioremediacji;
  • Bioaugumentacja: szczepionki mikroorganizmów, grzyby, bakterie, jednokomórkowe glony;
  • Przemywanie gruntów;
  • Napowietrzanie i mechaniczna ekstrakcja związków lotnych;
  • Samoczyszczenie wspomagane: fitoremediacja;
  • Skimming (zaczerpywanie w wykopach lub odwiertach).
 • Ex situ
  • Usunięcie i wymiana gruntu: unieszkodliwienie na składowiskach odpadów, oczyszczanie na płytach remediacyjnych, odzysk w instalacjach;
  • Nawiezienie gruntu oczyszczonego;
  • Termiczne sposoby oczyszczania gruntów.
 • On site
  • Płyty remediacyjne;
  • Termiczne oczyszczanie gruntu: m.in. termiczna desorpcja, niskotemperaturowa i wysokotemperaturowa.

Jedną z metod remediacji metodą IN SITU jest niskonakładowy sposób na oczyszczenie gruntu z zanieczyszczenia – FITOREMEDIACJA.

Fitoremediacja

 • Fitoekstrakcja – pobieranie zanieczyszczeń przez system korzeniowy rośliny i ich translokację do części nadziemnych;
 • Fitostabilizacja – wykorzystuje zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń w korzeniach wybranych roślin. Wymagane jest uprzednio wprowadzenie do gleby związków chemicznych lub naturalnych zmniejszających rozpuszczalność szkodliwych substancji;
 • Fitodegradacja – polega na zdolności wybranych gatunków roślin do pobierania zanieczyszczeń ze skażonych miejsc, a następnie ich transformacji za pomocą kompleksów enzymatycznych cyklu metabolicznego. Może również zachodzić w strefie korzeniowej roślin, dzięki enzymom wydzielanym bezpośrednio do środowiska glebowego;
 • Fitowolatylizacja – pobieranie zanieczyszczeń z gleby i ich transpiracja przez aparaty szparkowe roślin do atmosfery.