Certyfikaty

CERTYFIKACJA SYSTEMU JAKOŚCI wg ISO 9001
W 2018 roku uzyskaliśmy Certyfikat, potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami przedstawionymi w normie
PN-EN ISO 9001:2015.Aktualny certyfikat obejmuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i sensoryczne oraz pobieranie próbek.
CERTYFIKACJA SYSTEMU JAKOŚCI wg AQAP 2110

Od 2018 roku posiadamy Certyfikat, potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością wymaganiami NATO dotyczącymi zapewnienia jakości w kontroli i badaniach przedstawionymi w dokumencie AQAP 2110:2016.

Dzięki temu możemy wykonywać badania laboratoryjne dla potrzeb wojska oraz firm produkujących na potrzeby wojska. AQAP czyli Allied Quality Assurance Publication jest Publikacją Standaryzacyjną zawierającą dokumenty dotyczące wymagań jakościowych dostaw do instytucji wojskowych.

Aktualny certyfikat obejmuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i sensoryczne oraz pobieranie próbek.

CERTYFIKACJA SYSTEMU JAKOŚCI wg ISO 14001

W 2018 r. w maju, uzyskaliśmy Certyfikat, potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego z wymaganiami przedstawionymi w normie PN-EN ISO 14001:2015.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015 biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne i strategiczne firmy opracowaliśmy cele i zadania środowiskowe, jak również analizujemy w sposób ciągły wpływ oddziaływania naszej firmy na środowisko. Cele i zadania środowiskowe są ściśle powiązane z głównymi celami i zobowiązaniami JARS S.A. opisanymi w „Polityce Jakości – Polityce Środowiskowej JARS S.A.”

Należą do nich:

  • ograniczanie zużycia energii elektrycznej, surowców i materiałów,
  • ograniczanie emisji oraz wytwarzania odpadów i zanieczyszczeń,
  • kształtowanie świadomości projakościowej i prośrodowiskowej,
  • spełnianie wymagań prawnych dotyczących aspektów środowiskowych,
  • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska.

Aktualny certyfikat obejmuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i sensoryczne oraz pobieranie próbek.

AKREDYTACJA OiB

W 2012 r. w sierpniu uzyskaliśmy Certyfikat Akredytacji w Zakresie Obronności i Bezpieczeństwa wydany przez Ministra Obrony Narodowej. Potwierdza on nasze kompetencje do prowadzenia działalności związanej z oceną zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Aktualny certyfikat obejmuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne oraz sensoryczne.

CZŁONKOSTWO W POLLAB
Jesteśmy członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, nr 654.
UDZIAŁ W PRACACH NORMALIZACYJNYCH PKN
Uczestniczymy w pracach normalizacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jako członek komitetów technicznych:
KT nr 3 ds. Mikrobiologii Żywności
KT nr 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
KT nr 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
KT nr 37 ds. Ryb i Przetworów Rybnych
KT nr 38 ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych
KT nr 40 ds. Pasz
KT nr 93 ds. Mięsa, Jaj i ich Przetworów
KT nr 88 ds. Żywności Mrożonej
KT nr 120 ds. Jakości Wody – Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
KT nr 121 ds. Jakości Wody – Badania Chemiczne – Substancje Nieorganiczne
KT nr 122 ds. Jakości Wody – Badania Chemiczne – Substancje Organiczne
KT nr 133 ds. Opakowań
KT nr 191 ds. Chemii Gleby
KT nr 200 ds. Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
KT nr 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
KT nr 216 ds. Odpadów
KT nr 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
KT nr 235 ds. Analizy Żywności
KT nr 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
KT nr 280 ds. Jakości Powietrza
KT nr 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
KT nr 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności