Uznanie przedmiotu za produkt uboczny

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o odpadach pojawiła się możliwość zmiany klasyfikacji odpadów i uznania ich za produkty uboczne. Zapisy cytowanej ustawy określają następujące warunki jakie muszą zostać spełnione aby dany przedmiot lub substancja, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, zostały uznane za produkt uboczny:

  • Dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;
  • Przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;
  • Dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego;
  • Dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.

Podmiot zainteresowany zmianą statusu odpadu powinien dokonać odpowiedniego zgłoszenia do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytworzenia tego produktu / substancji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, JARS S.A. oferuje przygotowanie kompleksowej dokumentacji wymaganej nowymi przepisami, niezbędnej do zmiany statusu odpadu na produkt uboczny.

Skorzystanie z takiego rozwiązania pozwoli na ograniczenie kosztów gospodarowania odpadami w Państwa firmie (np. koszty transportu i unieszkodliwiania), jak również uprości procedury postępowania z odpadami (np. brak kart przekazania i ewidencji odpadów, pozwoleń na wytwarzanie oraz zezwoleń na przetwarzanie odpadów).