Wnioski na wprowadzenia gazów i pyłów do środowiska

Wnioski na wprowadzenia gazów i pyłów do środowiskaFirma JARS S.A. oferuje profesjonalne usługi w zakresie przygotowywania wniosków na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wraz z przeprowadzeniem całej procedury administracyjnej mającej na celu uzyskanie pozwolenia.

W myśl obowiązujących przepisów prawnych eksploatacja instalacji emitującej do powietrza zanieczyszczenia gazowe lub pyłowe wymaga uzyskania pozwolenia. Wyjątek stanowią instalację, które ze względu na rodzaj i niewielką skalę oddziaływania zostały zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia i wymagają jedynie zgłoszenia organowi ochrony środowiska.

Nie wiesz do której grupy zalicza się instalacja eksploatowana w twojej Firmie ? Nasi specjaliści chętnie pomogą Ci w określeniu zakresu obowiązków.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia:

  • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, sporządzony zgodnie z art. 184 ust. 2 i 3 oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013.1232),
  • Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osoba fizyczną (aktualny wypis z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej, aktualny KRS),
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do instalacji (tj. prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy) podpisany przez stronę lub pełnomocnika,
  • Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
  • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

  • Art. 220 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013.1232),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2014.1546),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881).

Zapraszamy Państwa do pobrania najnowszego Katalogu Sektorowego JARS dla obszaru Środowiska

Pobierz broszurę