Wody

Woda do spożycia

JARS S.A. oferuje szeroki zakres akredytowanych badań wód użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wodę przeznaczoną do spożycia badamy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Analiza obejmuje pełen zakres badań wody przeznaczonej do spożycia:

 • monitoring gr A (podstawowy zakres parametrów mikrobiologicznych I fizykochemicznych);
 • monitoring gr A i B (rozszerzony zakres parametrów mikrobiologicznych I fizykochemicznych);
 • monitoring substancji promieniotwórczych.

W ramach kompleksowej obsługi klienta prowadzimy akredytowane pobieranie próbek do badań oraz ich transport w monitorowanych warunkach chłodniczych.

 

Wody powierzchniowe i podziemne

JARS S.A. oferuje akredytowane badania jakości wód, które pozwalają na prowadzenie monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich klasyfikację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wiedza o stanie wód konieczna jest do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami.

Działania JARS S.A. obejmują:

 • Badania parametrów mikrobiologicznych;
 • Badania parametrów fizykochemicznych.

 

Wody basenowe

JARS S.A. zapewnia najszerszą na rynku ofertę usług związanych z badaniem jakości wody basenowej oraz analizy wody w kąpieliskach i miejscach przeznaczonych do kąpieli.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, każdy zarządzający pływalnią (basenem, spa, termami) zobowiązany jest do prowadzenia badań jakości wody na swoim obiekcie, według harmonogramu ustalonego z właściwym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Naszą ofertę kierujemy w szczególności do:

1. Zarządców, technologów, właścicieli oraz konserwatorów:

 • Basenów;
 • Term;
 • Spa;
 • Kąpielisk;
 • Hoteli;
 • Szpitali;
 • Spółdzielni mieszkaniowych;
 • Szkół.

2. Klientów indywidualnych posiadających własne baseny, jacuzzi.

 

Ponadto JARS S.A. oferujemy poniższe usługi w zakresie:

 • Badania wody ciepłej;
 • Badania wód mineralnych i źródlanych;
 • Badania wód do dializ i płynów dializacyjnych;
 • Badania wody chłodniczej;
 • Badania wód magazynowanych w cysternach i zbiornikach w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego.

W ramach realizacji usługi zapewniamy:

 • Dojazd wykwalifikowanego próbkobiorcy;
 • Akredytowane pobranie próbek zgodnie z obowiązującymi normami;
 • Transport próbek w monitorowanych warunkach chłodniczych.