Wstępne i szczegółowe badania gruntów

Aktualne Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, określa dopuszczalny poziom zanieczyszczeń występujących w gruncie w zależności od ich przeznaczenia i wykorzystania. Zachęcamy do wykonania wstępnych, a także szczegółowych badań środowiska gruntowo-wodnego, w ramach których oferujemy Państwu:

 • Akredytowany pobór próbek gleby, ziemi i wód podziemnych;
 • Nadzór uprawnionego geologa;
 • Akredytowane badania metodami referencyjnymi wszystkich normowanych parametrów, wraz ze wskaźnikiem wodoprzepuszczalności;
 • Karty odwiertów badawczych;
 • Pomiar współrzędnych GPS miernikami geodezyjnymi;
 • Badania geofizyczne podłoża gruntowego (metoda elektrooporowa);
 • Przesiewowe badania stężenia węglowodorów w terenie (In situ);
 • Ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 • Projekt planu remediacji;
 • Raport początkowy i końcowy;
 • Ocenę występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska (ocena ryzyka zdrowotnego);
 • Koncepcję oczyszczania gruntu (in-situ, ex-situ);
 • Kosztorys prac remediacyjnych;
 • Graficzną interpretację wyników badań (mapy rozkładu zanieczyszczeń);
 • Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.